Πέντε συνεδριάσεις σε …μια(!)μέρα , θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη , 24 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου.
Η πρώτη συνεδρίαση έχει μοναδικό θέμα τη «Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χανίων χρήσης 2019 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος)».

Η δεύτερη την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2022.
Η τρίτη τα εξής δυο θέματα:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2022.
2. Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2022.

Η τέταρτη μόνο την έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έτους 2020.
Και η πέμπτη τα εξής …20 θέματα :
1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2021.
2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης σχεδιασμού και λειτουργίας συστήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Μαρκοπούλου.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (4ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2021.
5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, για το οικονομικό έτος 2022.
6. Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2022.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση «Κανονισμού Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ», στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
8. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021 – 2025.
9. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης διαφήμισης σε στάσεις του ΚΤΕΛ Αττικής, κατόπιν σχετικής αιτήσεως (αρ.πρωτ.13604/26-7-2021).
10. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης διαφήμισης σε στάσεις του ΚΤΕΛ Αττικής, κατόπιν σχετικής αιτήσεως (αρ.πρωτ.11430/28-7-2020).
11. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Πρωτοκόλλου Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων.
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω αποχώρησής του από τη Σχολική Μονάδα.

12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 36,79 τ.μ. για το περίπτερο που βρίσκεται επί της Πλατείας Δημοσθένους Σωτηρίου, στο Μαρκόπουλο.

13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 26,20 τ.μ. για το περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Μαρίνας 2, θέση ΖΗΚΙ, στο Πόρτο Ράφτη.
14. Λήψη απόφασης για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε εδαφικό τμήμα στο Ο.Τ.70, στο Μαρκόπουλο, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
15. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ.682312 στο Ο.Τ. Γ1054, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
16. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 680210 στο Ο.Τ. Γ1097, της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
17. Λήψη απόφασης για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν τις ιδιοκτησίες με κ.α. 070108 στο Ο.Τ. 76 και κ.α.070119 στο Ο.Τ.75, της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
18. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου, για την ιδιοκτησία με κ.α. 620801, στο Ο.Τ. Γ556, της 4ης – 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη.
19. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).
20. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).