Με την ευκαιρία της κατάθεσης στη Βουλή του νέου εκλογικού νόμου για την Αυτοδιοίκηση ,ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά , Τάκης Αβραμίδης , από τα πλέον έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη και με μακρά παρουσία , έστειλε επιστολή στην πολίτικη ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών , ζητώντας την τροποποίησης τη απαράδεκτης διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 4483/17 που αφορά τις αποζημιώσεις των Δημοτικών συμβουλίων και την επαναφορά σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 136 παράγραφος 4 του νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ) που αφορά τις αντιμισθίες των προέδρων των Δ.Σ, για να επανέλθει η ισότητα μεταξύ Περιφερειακών και Δημοτικών συμβουλίων.
Οι σχετικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Αβραμίδης , που έχουν και την στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής , είναι οι εξής :

1. Αποζημίωση για τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις συνεδριάσεις των Επιτροπών (Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.
Αρχικά, η διάταξη του άρθρου 140 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) προέβλεπε ότι:
«3. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως εάν έχουν και την ιδιότητα του αντιδημάρχου, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από τον δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις (3)το πολύ συνεδριάσεις το μήνα.
Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από τον δήμαρχο, ένα τοις εκατό (1%) επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του δημάρχου, όπως αυτά διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 136».

Εν συνεχεία, δυνάμει της περ. 4 της υποπαρ. Γ1 του Ν. 4093/12, ορίστηκε ότι :
«4. Από 1.1.2013 τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων”).
Με το άρθρο 33 παρ. 3 του ν. 4483/2017 προστέθηκε παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 και ορίστηκε ότι:
«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται:
α) στους Δήμους των εκλογικών περιφερειών Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιά και Α΄ Θεσσαλονίκης,
β) στους λοιπούς Δήμους, εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου.
Η εξαίρεση της περίπτωσης α΄ δεν ισχύει για τους νησιωτικούς δήμους που υπάγονται διοικητικά στις περιφέρειες αυτές, στους οποίους εφαρμόζεται η ειδική εξαίρεση της περίπτωσης β΄.
Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών».

Προκειμένου οι δημοτικοί σύμβουλοι και τα μέλη των Επιτροπών (Οικονομικής και ποιότητας ζωής) να λαμβάνουν αποζημίωση, προτείνεται όπως καταργηθούν οι διατάξεις της περ. 4 της υποπαρ. Γ1 του Ν. 4093/12 και της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4483/2017, με την οποία προστέθηκαν παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010, ώστε να επανέλθει σε ισχύ η αρχική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 140 του ν. 3463/2006: «Στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως εάν έχουν και την ιδιότητα του αντιδημάρχου, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από τον δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις (3)το πολύ συνεδριάσεις το μήνα.

Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από τον δήμαρχο, ένα τοις εκατό (1%) επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του δημάρχου, όπως αυτά διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 136».
Προτείνεται η εξής διατύπωση: «Οι διατάξεις της περ. 4 της υποπαρ. Γ1 του Ν. 4093/12 και της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4483/2017, με την οποία προστέθηκαν παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 καταργούνται».
Η διάταξη αυτή μπορεί να προστεθεί ως παράγραφος 3 στο άρθρο 30 του σν («αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας»), ή εναλλακτικά να προστεθεί ως παρ. 6 του άρθρου 33 του σν («καταργούμενες διατάξεις»)

2. Έξοδα παράστασης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων:
Προτείνεται η επαναφορά σε ισχύ της διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 136 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), σύμφωνα με την οποία «4. Πρόεδροι συμβουλίων Δήμων με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου, με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) το σαράντα τοις εκατό (40%) και με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (10.000) κατοίκων το πενήντα τοις εκατό (50%)», αντί του 21% που είναι σήμερα.