Με 32 θέματα συνεδριάζει το μεσημέρι , το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και συγκεκριμένα με τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στο πάρκο ΙΛΙΣΙΩΝ
2. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 για τη σύσταση επιτροπής απόσυρσης, διαγραφής και εκποίησης των οχημάτων του Δήμου που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 160899-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
3. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης” και το διακριτικό τίτλο “Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.” σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α΄/11-3-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ε.Α.Τ.Α.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1429/2019 που αφορά “έγκριση α) για την διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου” ως προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους κας Φώτου Κλεοπάτρας και του παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους κας Πουραΐμη Λίτσας (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164083-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
5. Έγκριση ή μη για την παραχώρηση επτά (7) αιθουσών σε νηπιαγωγεία του Δήμου Αθηναίων για τη στέγαση της Δίχρονης Προσχολικής Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166701-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
6. Έγκριση για Α. την παραχώρηση ή μη του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Αθηνών (Ηπίτου 15) στο Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΜΙΡ για την υλοποίηση δράσεων και Β. τη συμμετοχή του Φορέα στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του σχολείου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166700-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ’’
7. Έγκριση για α) την αποδοχή παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του πρώην “ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ” και β) την εκ νέου παραχώρηση χρήσης του κτιρίου άνευ ανταλλάγματος για πέντε (5) έτη ακόμη αφού η τελευταία παραχώρηση έληξε 08-02-21 προκειμένου να στεγαστεί το 6ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 165231-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8. Έγκριση για την 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
9. Έγκριση της αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021, βάσει της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018, άρθρο 3 και 3635/Β΄/27-08-2018) μετά των πινάκων στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
10. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’αρ. 737/20 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση της εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας ή και της λειτουργίας τους σε 12ωρη ή 24ωρη βάση για τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων” ως προς την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 165232-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
11. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία “ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΥΦ” από το Δήμο Αθηναίων,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν 3463/2006 (Α΄114), ποσού έξι χιλιάδων (6.000,00€) ευρώ για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158494-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
12. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΤΩΝ” από το Δήμο Αθηναίων,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν 3463/2006 (Α΄114), ποσού έξι χιλιάδων (6.000,00€) ευρώ για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. ( Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158495-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
13. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ” από το Δήμο Αθηναίων,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν 3463/2006 (Α΄114), ποσού έξι χιλιάδων (6.000,00€) ευρώ για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. ( Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158496-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
14. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ” από το Δήμο Αθηναίων,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν 3463/2006 (Α΄114), ποσού έξι χιλιάδων (6.000,00€) ευρώ για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. ( Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158497-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
15. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ” από το Δήμο Αθηναίων,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν 3463/2006 (Α΄114), ποσού έξι χιλιάδων (6.000,00€) ευρώ για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. ( Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158498-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
16. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ” από το Δήμο Αθηναίων,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν 3463/2006 (Α΄114), ποσού έξι χιλιάδων (6.000,00€) ευρώ για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. ( Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158499-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
17. Έγκριση για τη διαγραφή των εγγραφών με ΑΧΚ 2135/2019/2020 και ΑΧΚ 562/2020/2021 συνολικού ποσού 1.236,36€ & 3.360,00€ αντίστοιχα, πλέον προσαυξήσεων που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΨΥΛΗ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ για Τέλος Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου, λόγω κοινωνικών κριτηρίων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 160867-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ( ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ )
18. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου, ποσού 1.200,00€ στην εταιρεία “ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”, για δύο (2) επιγραφές εκτός προδιαγραφών επί της οδού Σπάρτης 1 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164084-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1
9. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου, ποσού 1.200,00€ στην εταιρεία “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΖΥΜΩΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Ε.”, για δύο (2) επιγραφές εκτός προδιαγραφών επί της οδού Κυψέλης 57 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164085-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
20. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου, ποσού 1.200,00€ στην εταιρεία “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΤΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε”, για δύο (2) επιγραφές εκτός προδιαγραφών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 272 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166707
21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ 21. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου, ποσού 1.800,00€ στην εταιρεία “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, για τρεις (3) επιγραφές εκτός προδιαγραφών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 276-278 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166704-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
22. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου, ποσού 1.200,00€ στην εταιρεία “ΒΛ. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ – ΣΤ. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε.”, για δύο (2) επιγραφές εκτός προδιαγραφών επί της οδού Λένορμαν 217 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166705-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
23. Λήψη απόφασης για 1. την έγκριση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 415/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των απαιτούμενων μελετών που εκπονήθηκαν για το σύνολο των κατασκευαστικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών για το Λόφο του Στρέφη και 2. την έγκριση εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών στο Λόφο του Στρέφη κατά το τμήμα τους που αποτελεί δωρεά προς το Δήμο Αθηναίων, από ανάδοχο που θα ορισθεί από τον δωροθέτη, με την προϋπόθεση ότι οι όροι αποδοχής της δωρεάς θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας – Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ 2
4. Έγκριση για την κοπή δέντρου (είδος ευκάλυπος), στη συμβολή της οδού Πειραιώς και Αγαθημέρου στα Κάτω Πετράλωνα και αντικατάστασής του με δέντρο χαμηλής ανάπτυξης και ως αντιστάθμισμα έλλειψης πρασίνου τη φύτευση και άλλου δένδρου στην ευρύτερη περιοχή (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 413/21 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας – Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166684- 21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ
25. Έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου, στη συμβολή των οδών Σπευσίππου, και Γλύκωνος, στην περιοχή Πλατείας Δεξαμενής Κολωνάκι, προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη στάθμευση και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα πεζών και ΑΜΕΑ (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 39/21 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/ νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 15438-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
26. Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Μονής Αστερίου, στο τμήμα της από την οδό Δαιδάλου έως την οδό Τσάτσου (πρώην Πέτα), για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο “Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων 1ης Δ.Κ. 2017 Σεριρά ΕΑ 158 & 159/2017” (Σχετική η υπ` αριθμ. 401/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166675-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.- Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
27. Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Μονής Πετράκη, στο τμήμα της από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως την οδό Ευζώνων, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο “Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων 1ης Δ.Κ. 2017 Σειρά ΕΑ 158 & 159/2017” (Σχετική η υπ` αριθμ. 400/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166668-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.- Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
28. Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Παπαναστασίου, Κωνσταντινουπόλεως, Ρόδου για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης Δ.Κ. (Σχετική η υπ` αριθμ. 402/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166686-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.- Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
29. Έγκριση της μονοδρόμησης των οδών Κυδαντιδών και Ιώνων (Σχετική η υπ` αριθμ. 403/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166681-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.- Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
30. Έγκριση ή μη σκοπιμότητας δωρεάς μελέτης υπό τον τίτλο “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟ.ΠΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ”, στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή του ΒΙΟ- .ΠΑ Προμπονά προς εξυγίανση και τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια αυτού στη 5η Δ.Κ. (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 160881-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.- Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
31. Έγκριση για A) την αποδοχή της τροποποίησης του άρθρου 4 της από 31- 12-2018 σχετικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), με την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2018” και ειδικότερα για τον Α.Π.1 “Αστική Αναζωογόνηση 2018”, μέχρι τις 28-2-2023 και Β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή της τροποποίησης ως προς το χρόνο λήξης της διάθεσης πίστωσης της από 30- 12-2018 σχετικής Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) (Δ/νση Οδοποιίας Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 154757-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
32. Έγκριση εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών της υφιστάμενης εντός του χαρακτηρισμένου ως κοινόχρηστου χώρου που περικλείεται από τις οδούς Λογγίνου, Κοσμά Μπαλάνου και Μάρκου Μουσούρου, παιδικής χαράς και του υφιστάμενου στον ίδιο χώρο γηπέδου μπάσκετ, καθώς και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου από ιδιωτικό φορέα, βάσει του άρθρου 20 του Ν.Ο.Κ. § 1β. (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προηγούμενο άρθροΚαι φέτος στον Αγ.Δημήτριο Open Air Film Festival Stroggylo
Επόμενο άρθροΔιανομή προϊόντων όλη την εβδομάδα από το Δήμο Ηρακλείου