Με εννέα θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη 9 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου. Όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

1. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις.
2. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ζωγράφου τρέχοντος οικον. έτους (2020).
3. Επανυποβολή της Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2020 , για το 2ο Τρίμηνο (Α.Ο.Ε. 257/20) μετά την 145/2020 ΑΔΣ.
4. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2020, για το 3ο Τρίμηνο.
5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2021.
6. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων στο Δήμο Ζωγράφου για το οικονομικό έτος 2021.
7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των τελών χρήσης πεζοδρομίων – οδών – πλατειών – πεζόδρομων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων διαφήμισης στο Δήμο Ζωγράφου για το οικονομικό έτος 2021.
8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των τελών διαφήμισης στο Δήμο Ζωγράφου για το οικονομικό έτος 2021.
9. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής των συντελεστών χρέωσης δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου