“Μη σύννομη και αυθαίρετη παρερμηνεία” των διατάξεων του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εποπτεύει τη λειτουργία του δικτύου των Κ.Ε.Π. καταγγέλλει μ΄ανακοίνωση της , η ΠΟΕ-ΟΤΑ , ακυρώνοντας έτσι “την ίση δυνατότητα τοποθέτησης προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. μεταξύ των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις”.
Αναφέρει συγκεκριμένα σ΄ανακοίνωση της :
” Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο πρόσφατο παρελθόν, έχουμε γνωστοποιήσει τις θέσεις μας σχετικά με νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που αφορά στην Διοικητική Ιεραρχία των Κ.Ε.Π. που ουσιαστικά «ζημιώνουν» τον μεγάλο όγκο εργαζομένων που απασχολούνται στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας είτε είναι εργαζόμενοι ειδικότητας Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) είτε Διοικητικοί υπάλληλοι.
Εκφράσαμε την διαφωνία μας με «φωτογραφικές διατάξεις» που ουσιαστικά δεν ευνοούν ούτε τους εργαζόμενους Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) με δεδομένο πως η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν θα έχει ποτέ την δυνατότητα της υπηρεσιακής εξέλιξης αφού περιορίζονται αποκλειστικά στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π. Ταυτόχρονα δημιουργούν συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων (Δ.Υ.Π. και Διοικητικών) που θα έπρεπε με ίσους όρους να έχουν το δικαίωμα της εξέλιξης στην Διοικητική Ιεραρχία όχι μόνο στις θέσεις ευθύνης των Κ.Ε.Π. αλλά και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων ενός Δήμου.
Πέραν όμως τούτου είναι προκλητικά απαράδεκτο, σκοπίμως οι υπηρεσίες σας να «παρερμηνεύουν και όχι να ερμηνεύουν» μεροληπτικά και αυθαίρετα, ακόμη και τις ψηφισμένες νομοθετικές διατάξεις που η κυβέρνηση τελικά υιοθέτησε!
Καταγγέλλουμε και διαμαρτυρόμαστε για τη μη σύννομη και αυθαίρετη παρερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 στην οποία προέβη με έγγραφό της η Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εποπτεύει τη λειτουργία του δικτύου των Κ.Ε.Π., με το οποίο διαστρεβλώνεται η ορθή ερμηνεία της διάταξης του άρθρου αυτού αναφορικά με την ίση δυνατότητα τοποθέτησης προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. μεταξύ των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 34185/24-7-2023 έγγραφό της προς τον Δήμο Πατρέων αναφορικά με την τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Κ.Ε.Π., κατ΄ επίκληση αποσπασματικής διατύπωσης παλαιοτέρου εγγράφου της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: ΔΑΔ/Φ.4/218/42863/10-12-2019 έγγραφο της με το οποίο παραποιείται με αυθαίρετη ερμηνεία το περιεχόμενο και το νόημα της διάταξης του άρθρου 260 του Ν.4555/2018, απαντώντας στο ερώτημα «ποιος κλάδος προηγείται στην τοποθέτηση προϊσταμένου στη Διεύθυνση Κ.Ε.Π.», εκφράζει την άποψη που αναφέρεται στην προτεραιότητα της εμπειρίας μόνον των υπαλλήλων κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.).
Η άποψή της αυτή, έρχεται σε πλήρη και ευθεία αντίθεση με τον κανόνα δικαίου που θεσπίζεται με τη διάταξη του άρθρου 260 του Ν.4555/2018, σύμφωνα με την οποία παρέχεται ίση δυνατότητα τοποθέτησης Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. μεταξύ των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., καθώς και με τη βούληση του νομοθέτη, όπως καθορίζεται και αναλύεται διεξοδικά στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία η διάταξη του άρθρου 26 του Ν4555/2018 κρίθηκε αναγκαία «…προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τόσο υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) όσο και υπάλληλοι άλλων κλάδων με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο των εν λόγω φορέων, έχουν ίσες δυνατότητες να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Κ.Ε.Π.», επί τη βάσει των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της ασφάλειας δικαίου.
Από την παραπάνω αιτιολογική έκθεση προκύπτει ρητά η βούληση του νομοθέτη για ίση δυνατότητα τοποθέτησης Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, και όχι για προτεραιότητα του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) έναντι των άλλων κλάδων όπως προέβλεπε το καταργηθέν άρθρο 84 του Ν.4484/2017 το οποίο όριζε ότι «… Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Δ.Υ.Π. (Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών)…».
Είναι προφανές πως η Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών με το παραπάνω έγγραφό της επιχειρεί «περιέργως» και μη σύννομα να «προωθήσει» και να επιβάλλει ως ορθές και ισχύουσες τις προβλέψεις του καταργηθέντος άρθρου 84 του Ν.4484/2017 που έδινε προτεραιότητα στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων (Δ.Υ.Π.) έναντι των υπαλλήλων άλλων κλάδων στις κρίσεις Προϊσταμένων Κ.ΕΠ., αγνοώντας πλήρως και διαστρεβλώνοντας τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 που ορίζουν την ίση δυνατότητα τοποθέτησης Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και των υπαλλήλων Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
Ως προς την απόδειξη του παραδεκτού της καταγγελίας μας παραθέτουμε ακολούθως αυτούσιες τη διάταξη του άρθρου 260 του Ν.4555/2018, και την αιτιολογική έκθεση του Νόμου.

Άρθρο 260 του Ν.4555/2018

1. Το άρθρο 84 του Ν.4484/2017 (Α΄110 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων κατηγοριών και κλάδων:
α. Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), ή
β. Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. που να πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παρ.1, ως Προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω παρ.1 και 2, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Δ.Ε. του κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι Δ.Ε. όλων των κλάδων και ειδικοτήτων».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Άρθρου 260 του Ν.4555/2018)

«Η προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται με γνώμονα την πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την εξέλιξη και υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), επί τη βάσει των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της ασφάλειας δικαίου.
Συγκεκριμένα με την παρ.1 του προτεινόμενου άρθρου επιδιώκεται η πληρέστερη ρύθμιση των προϋποθέσεων επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Η διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τόσο υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) όσο και υπάλληλοι άλλων κλάδων με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο των εν λόγω φορέων, έχουν ίσες δυνατότητες να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Κ.Ε.Π., διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
Συνακολούθως, η προτεινόμενη διάταξη διέπεται από μία ισορροπημένη προσέγγιση στη δυνατότητα τοποθέτησης στελεχών σε θέσεις ευθύνης των Κ.Ε.Π., με την πρόβλεψη ότι κατά προτεραιότητα οι θέσεις αυτές στελεχώνονται από υπαλλήλους Π.Ε. και Τ.Ε. κατηγορίας του κλάδου Δ.Υ.Π. ή υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. άλλων κλάδων, οι οποίοι έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.»
Επίσης σε απόδειξη των όσων τεκμηριωμένα εκθέτουμε και επικαλούμαστε σας επισυνάπτουμε ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας-Μαγδαληνής Τσίπρα που επίσης καταρρίπτει τους ανυπόστατους, αυθαίρετους και έωλους «ισχυρισμούς» της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών!
Κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων που τεκμηριώνουν απόλυτα και παραδεκτά τους λόγους της εσφαλμένης και παραπλανητικής άποψης της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών, μένοντας σταθερά προσηλωμένοι στις αξίες μας για ίση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κ.Ε.Π., ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκουν, εναντιωνόμαστε και καταγγέλλουμε τη χονδροειδή στρέβλωση, παραποίηση της βούλησης του Νομοθέτη και την απαράδεκτη παρερμηνεία του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 από την εν λόγω Διεύθυνση, η οποία έτσι θίγει υπηρεσιακά τους υπαλλήλους των άλλων κλάδων, πλην του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), οι οποίοι εργάζονται εξίσου στο ίδιο αντικείμενο και προσφέρουν τα μέγιστα στα Κ.Ε.Π.
Ζητούμε δε την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ και των δύο παραπάνω εγγράφων με αριθμ. πρωτ.: ΔΑΔ/Φ.4/218/42863/10-12-2019 και με 34185/24-7-2023, και την έκδοση ΝΕΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ που θα ερμηνεύει ορθά και με σαφήνεια τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με τον κανόνα δικαίου που θεσπίζεται με το άρθρο αυτό όπως αναλύεται διεξοδικά στην αιτιολογική έκθεσή του Νόμου και να αποφευχθεί στο μέλλον η οποιαδήποτε διαστρεβλωτική ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 260 του Ν.4555/2018 που θα επηρεάσει δυσμενώς και βλαπτικώς τα δικαιώματα και άλλων υπαλλήλων Κ.Ε.Π. που δεν ανήκουν στον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), οι οποίοι, διαφορετικά, θα είναι αναγκασμένοι να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη προκειμένου να βρουν το δίκιο τους.
Επίσης, καταγγέλλουμε ότι η Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης, πέρα από την παραπάνω αυθαίρετη άποψή της για την «προτεραιότητα» του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), δυστυχώς, επανειλημμένα επιχειρεί να διαχωρίζει διαιρετικά τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. σε υπαλλήλους «δύο ταχυτήτων», προωθώντας και δίνοντας με τρόπο αυθαίρετο και καταχρηστικό «προτεραιότητα» στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) έναντι των υπαλλήλων άλλων διοικητικών κλάδων που εργάζονται στα Κ.Ε.Π. παρότι όλοι τους είναι Δημοτικοί Υπάλληλοι και προσφέρουν ισότιμα έργο στην ίδια υπηρεσία.
Τρανό παράδειγμα, η «προτεραιότητα» που δίνει με τα συνεχή έγγραφά της στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), έναντι των υπαλλήλων άλλων κλάδων, ως προς την επιλογή τους προκειμένου να συμμετάσχουν στα σεμινάρια του ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο: «Εκπαιδευτικά προγράμματα «Εναλλακτικά κανάλια παροχής υπηρεσιών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών».
Άλλο παράδειγμα, αποτελεί σχετική οδηγία απαγόρευσης μετάβασης των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) εκτός Κ.Ε.Π. για την εξυπηρέτηση πολιτών που δεν δύνανται να μεταβούν δια ζώσης στα Κ.Ε.Π., σε αντίθεση με τους υπαλλήλους Κ.Ε.Π. των άλλων κλάδων τους οποίους αφήνει «απέξω» από αυτή την «προστατευτική» μέριμνα, αναπαράγοντας και στην περίπτωση αυτή των ανισότητα με την οποία αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους των λοιπών διοικητικών κλάδων έναντι των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.).
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραμένοντας σταθερά και ανυποχώρητα αντίθετη στις προνομιακές «φωτογραφικές ρυθμίσεις» εύνοιας κλάδων έναντι άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που τελικά και λίγους εξυπηρετούν και μάλιστα βραχυπρόθεσμα, αναλογιζόμενη την έλλειψη προσωπικού που μαστίζει και τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π., θεωρεί πάγια ότι η συσσωρευμένη εμπειρία τόσο των δημοτικών υπαλλήλων κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) όσο και των δημοτικών υπαλλήλων άλλων Διοικητικών κλάδων θα πρέπει από κοινού να οδηγεί σε ισότιμη υπηρεσιακή εξέλιξη τόσο στις υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), όσο και σε άλλες υπηρεσίες των Δήμων χωρίς ειδικές ή «φωτογραφικές» προϋποθέσεις, αποκλεισμούς ή διαχωρισμούς.
Για το λόγο αυτό είναι αντίθετη στη δημιουργία μιας μικρής και κλειστής ομάδας εργαζομένων ενός συγκεκριμένου κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις ευθύνης όλων των επιπέδων (Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων) στα Κ.Ε.Π. μέχρι την συνταξιοδότησή τους (!!!), στερώντας έτσι το δικαίωμα στους υπαλλήλους άλλων κλάδων που υπηρετούν στα Κ.Ε.Π., ακόμη και στους υπόλοιπους εργαζόμενους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) όλων των κατηγοριών, να εξελιχθούν ισότιμα υπηρεσιακά εντός αλλά και εκτός των Κ.Ε.Π.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητάει την πλήρη απλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των εργαζομένων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και σε άλλες υπηρεσίες των οικείων Δήμων, που μέχρι σήμερα παρέχεται με βάσει τη διαδικασία της παρ.3α του άρθρου 261 του Ν.4555/2018, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται άμεσα για να σταδιοδρομούν και να αξιοποιούνται και σε άλλες οργανικές μονάδες χωρίς να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης κλάδου, και να συμμετέχουν ισότιμα και στη Διοικητική Ιεραρχία άλλων Διευθύνσεων και Τμημάτων με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του κάθε Δήμου, δυνατότητα που ήδη παρέχεται με το άρθρο 29 του Ν.4369/2016.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραμένοντας υπέρμαχος της συνεργασίας στη βάση της ενίσχυσης των Κ.Ε.Π. με Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα, της ενίσχυσης του προσωπικού τους, της επιμόρφωσης του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού τους, και του εφοδιασμού τους με τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό, δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία νομοθετική πρωτοβουλία, ή παρόμοια με την καταγγελλόμενη σκόπιμη μεθόδευση παρερμηνείας της νομοθεσίας, που να θέτει άνιση μεταχείριση ή προνομιακή μοριοδότηση μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικών κλάδων που υπηρετούν στα Κ.Ε.Π.
Τέλος, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαβούλευσης και διαλόγου της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα θέσει προς συζήτηση τα θέματα που αφορούν στη συνολική οργάνωση και λειτουργία των Κ.Ε.Π., προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε πολύ σοβαρά ζητήματα υπονόμευσης του Δημόσιου χαρακτήρα της λειτουργίας και βιωσιμότητάς τους που έχουν ανακύψει και αποσιωπώνται πλήρως μέχρι σήμερα, ειδικά μετά την ανάθεση μελέτης «Βελτίωσης της Οργανωτικής, Λειτουργικής και Χωροταξικής Διάρθρωσης των Κ.Ε.Π.» σε Ιδιωτικές Εταιρείες Συμβούλων, οι οποίες, αφού «μελετήσουν», θα προτείνουν «κατά παραγγελία» το νέο πλαίσιο της Οργανωτικής, Λειτουργικής και Χωροταξικής Διάρθρωσης των Κ.Ε.Π., ικανοποιώντας τα παραγγέλματα των «εργοδοτών» τους.
Η βασιμότητα της ανησυχίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για το μέλλον των Κ.Ε.Π. και για τη διαφαινόμενη σκοπούμενη μετατροπή και υπονόμευση του Δημόσιου χαρακτήρα της σύστασης, της λειτουργίας, και του ρόλου τους ως των κατεξοχήν Δημοσίων Υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών που έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση του κοινού, ενισχύεται από τις «προεόρτιες» και προπαρασκευαστικές ενέργειες ανάθεσης εργολαβιών σε ιδιώτες αναδόχους που θα υλοποιούν εντός των Κ.Ε.Π., με δικό τους εξοπλισμό και με δικούς τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, το έργο της Ψηφιακής Κατάρτισης των πολιτών στην πύλη GOV.GR, μετατρέποντάς έτσι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), με απώτερο σκοπό την αλλοίωση του Δημόσιου χαρακτήρα τους και την μετατροπή τους σε «καταστήματα» τύπου Ιδιωτικών Τραπεζών όπου ο «πελάτης» δεν θα εξυπηρετείται από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π., αλλά θα «εκπαιδεύεται» από τον ιδιωτικό υπάλληλο του ανάδοχου εργολάβου να κάνει μόνος του τη διεκπεραίωση «συναλλαγή», με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον των εργαζομένων των Κ.Ε.Π., για την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πολιτών, και για τη βιωσιμότητα του Δημόσιου χαρακτήρα του επιτυχημένου επί είκοσι και πλέον ετών θεσμού των ΚΕΠ!!!!
Καταληκτικά, ζητάμε την άμεση ανάκληση των δύο παραπάνω εγγράφων με αριθμ. πρωτ.: ΔΑΔ/Φ.4/218/42863/10-12-2019 και 34185/24-7-2023, και την έκδοση νέας ερμηνευτικής εγκυκλίου στην οποία θα γίνεται η ορθή και σύμφωνη με τη βούληση του νομοθέτη ερμηνεία του, όπως αυτή αποτυπώνεται και αναλύεται πλήρως στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου, χωρίς έωλες παρερμηνείες και σκόπιμες διαστρεβλώσεις και παραθεωρήσεις”.

Προηγούμενο άρθροΠώς τα δημόσια κτίρια μπορούν να γίνουν βιώσιμα και ενεργειακά αυτόνομα
Επόμενο άρθροΣύμβαση προμήθειας 2.975 νέων δέντρων υπέγραψαν δήμος Αθηναίων – Μετρό