Εγκρίθηκε το σχέδιο για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους», με τίτλο «Άλμα», με δικαιούχους φορείς του Δήμους Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ηρακλείου και Χαλανδρίου και διαχειριστή φορέα την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.
Επιχειρησιακοί Στόχοι του Σχεδίου αποτελούν:
Ε.Σ. 1: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας κατ’ ελάχιστον 24 αστέγων νοικοκυριών (34 ωφελούμενων),
Ε.Σ. 2: Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
Ε.Σ. 3: Η ένταξη στο πρόγραμμα του συνόλου των ωφελούμενων του σχεδίου για διάστημα έως και είκοσι τεσσάρων μηνών.
Ε.Σ. 4: Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, ικανών για εργασία, η ένταξη υποχρεωτικά ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον, σε επιδότηση εργασίας και 10% σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Ε.Σ. 5: Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δικαιούχου και άλλων Δημοσίων Φορέων.
Το συνολικό κόστος του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, Στράτος Σαραούδας, η συμμετοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης σε ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί ένα καίριο βήμα στην προσπάθεια για την βελτίωση των συνθηκών στέγασης κατοίκων που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα