Στο νόμο προσκρούει η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης από την « πίσω πόρτα» μεγάλου μέρους των υπηρεσιών που παρέχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης , είτε πρόκειται για δήμους ή Περιφέρειες .
«Όχημα,» οι περιβόητοι « Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΑΕ» του νόμου Θεοδωρικάκου ( Ν.4674/2020) που ψηφίστηκε την στιγμή που η χώρα ήταν στο κατώφλι της πρωτοφανούς παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης .
Ο νόμος αυτό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 53Α’/11-3-20 , με όσα προβλέπει και « παρέχει» , όχι μόνο δεν καταπολεμά αλλά ενισχύει την αδιαφάνεια , τη ρουσφετολογία , την πλήρη « απονεύρωση» του Δημοτικού Συμβουλίου από αρμοδιότητες κ.α , αναθέτοντας τα πάντα σ΄αυτούς τους παντελώς ανεξέλεγκτους « Αναπτυξιακούς Οργανισμούς».
Οι συγκεκριμένοι « Αναπτυξιακοί Οργανισμοί» θα λειτουργούν ουσιαστικά ως μεσάζοντες . Δίχως κατάλληλο προσωπικό , ότι τους ανατίθεται από τους δήμους , θα το αναθέτουν απευθείας σε τρίτους (ιδιώτες) να το εκτελέσουν.
Θα λειτουργούν δε ως Ανώνυμες Εταιρίες αλλά στο τέλος τα χρέη που θα συσσωρεύουν θα τα φορτωθούν οι δήμοι , οι οποίοι όμως στις πράξεις τους δεν θα έχουν κανένα λόγο. Ούτε καν θα μπορούν να αντιδράσουν ή να αποτρέψουν .
Αποκαλυπτική και καταπέλτης , ήταν η βαθύτατα εμπεριστατωμένη τοποθέτηση που έκανε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας ( 28/7), ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης « Ανοιχτή Πόλη», κ. Αλεξίου .
Ο κ. Αλεξίου , με « ονόματα και διευθύνσεις» , με συγκεκριμένες αναφορές στο τι ισχύει σήμερα αποδόμησε πλήρως τη νομιμότητα των επιδιώξεων της συντριπτικής πλειοψηφίας των σημερινών Δημοτικών –Περιφερειακών Αρχών για τους « μεταλλαγμένους» αυτούς « Αναπτυξιακούς Οργανισμούς».
Ανέφερε μεταξύ άλλων , συγκεκριμένα , ο κ. Αλεξίου :
– «Οι Αναπτυξιακές εξαιρούνται από το άρθρο 12 του Ν.4412.Τα άρθρα 1,2,12 του συγκεκριμένου νόμου δεν μπορούν να τροποποιηθούν «ποτέ , όσο η Ελλάδα είναι στην ΕΕ».
– Οι συμβάσεις αναθέσεων προς αυτές , που θα υπογράφουν οι δήμοι, περιέχουν αμοιβή από τους ΟΤΑ υπό μορφή κόστους εκτέλεσης σύμβασης.
– Το τέχνασμα της απόκρυψης άμεσης αμοιβής των Αναπτυξιακών από τους δήμους , αποσκοπεί στο να «νομιμοποιούνται» οι σχετικές αποφάσεις των ΟΤΑ για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων από τον έλεγχο της Αποκεντρωμένης, των παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου .
– Για να καταστούν «νόμιμες» πρέπει να φαίνεται ότι δεν υφίσταται χρηματοδότηση από τους ΟΤΑ προς αυτές.

Τι ισχύει
– Με το Ν. 4412 προσαρμόσθηκε η Ελληνικής Νομοθεσία προς το Ευρωπαικό Δικαστήριο , χωρίς εξαιρέσεις
– Στην παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4483/17 αναφέρεται ότι οι Αναπτυξιακές Εταιρίες των ΟΤΑ δεν ανήκουν στους φορείς του δημόσιου τομές .
– Δεν επιχορηγούνται έμμεσα ή άμεσα από τους ΟΤΑ. Λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια .Αποτελώντας , όπως ορίζει ο Ν. 4412 , Οικονομικοί Φορείς και όχι Αναθέτουσες Αρχές .
– Ταυτόχρονα οι προσλήψεις προσωπικού τους , συνεχίζουν να υπάγονται στο ΑΣΕΠ , αφού δεν υπάρχει άλλη νομοθετική ρύθμιση που να καταργεί την ισχύουσα « περί προσλήψεων δημοσίων υπαλλήλων».
– – Με το άρθρο 179 του Ν.4555/18 που τροποποιήθηκε το άρθρο 100 του Ν. 3852/10, ορίζεται πως μόνο οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που ανήκουν στο δημόσιο τομέα , σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/82, όπως ισχύει , μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με ΟΤΑ.
– Ή εναλλακτικά , εκείνες που υπόκεινται σ΄έλεγχο ασκούμενο από τους ΟΤΑ και το ΔΣ τους να διορίζεται σε περισσότερο από το ήμισυ από το δήμο ή τον κρατικό φορέα που υπάγεται.
– Σύμφωνα με την Οδηγία 7789/7-2-19 της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , προκύπτει ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί πληρούν δυο από τα τρία αυτά κριτήρια . Επειδή δεν χρηματοδοτούνται από το δήμο, η διοίκηση τους, δεν υπόκειται σ΄έλεγχο αλλά διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο των ΑΕ, αυτοί οι Οργανισμοί δεν είναι Δημόσιες –Δημοτικές Αρχές και Αναθέτουσες Αρχές , με βάση τον ν. 4412».
Τα τελευταίο σημαίνει ότι αυτοί οι « Αναπτυξιακοί Οργανισμοί» δεν έχουν δικαίωμα ανάθεσης . Δηλαδή , μπορούν σ΄ότι τους ανατίθεται , να λειτουργούν ως «μεσάζοντες» και να το αναθέτουν αυτοί με τη σειρά τους σε κάποιον τρίτο . Αλλά να διαθέτουν και να το εκτελούν με δικό τους προσωπικό , που θα έχει προσληφθεί με ΑΣΕΠ.