Εισακούσθηκαν από την κυβέρνηση οι αιτιάσεις –καταγγελίες σύσσωμης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αττικής για τον τρόπο λειτουργίας , διαχείρισης και αναποτελεσματικότητας του Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) , που είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τη « Φυλή», σ΄όλη την Αττική.
Σύμφωνα με πληροφορίες , όταν μετά τις εορτές ανοίξει η Βουλή , θα κατατεθεί για ψήφιση τροπολογία επί της βάσεως εκείνης που έχει αποστείλει στους συναρμόδιους υπουργούς η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) για τη μετατροπή του ΕΔΣΝΑ σε ΦΟΣΔΑ
Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση που είχε εισηγηθεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος Ενέργειας Διαχείρισης Απορριμμάτων της ΠΕΔΑ , πρόεδρος της οποίας είναι ο δήμαρχος Βούλας-Βάρης –Βουλιαγμένης , Γρηγόρης Κωνσταντέλος και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ και απεστάλη στην κυβέρνηση είναι η εξής :

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4555/2018 ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΣΔΝΑ ΣΕ ΦΟΔΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

1. Καταργείται η εξαίρεση της Περιφέρειας Αττικής από το θεσμικό πλαίσιο των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 και τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018, ως εξής:
«1. Οι δήμοι των περιφερειών της ηπειρωτικής χώρας, πλην της περιφέρειας Αττικής, συνιστούν Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με τη μορφή συνδέσμου είτε ως επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας του άρθρου 236 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και με το άρθρο 245.»
2. Η διάταξη του εδαφίου γ’ της παρ. 6 του άρθρου 236 έχει ως εξής :
«…γ) η υποχρεωτική συμμετοχή στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ ενός, τουλάχιστον, μέλους από κάθε δήμο μέτοχο κάθε περιφερειακής ενότητας της οικείας περιφέρειας, αν λειτουργεί μόνον ένας ΦΟΔΣΑ σε αυτήν.»
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή ως έχει, στο νέο Δ.Σ. του Φορέα θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι, δηλαδή το Δ.Σ. να αποτελείται από 66 μέλη, όσα και οι Δήμοι μέλη του Φορέα, και όσοι και οι εκπρόσωποι των Δήμων στη Γενική Συνέλευσή του. Η διάταξη αυτή οδηγεί σε μεγάλες δυσχέρειες σε σχέση με την

ευελιξία που πρέπει να έχει το Δ.Σ. ενός Φορέα και επομένως πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :
«…γ) η υποχρεωτική συμμετοχή στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ ενός, τουλάχιστον, μέλους από κάθε περιφερειακή ενότητα της οικείας Περιφέρειας, αν λειτουργεί μόνον ένας ΦΟΔΣΑ σε αυτήν.»

3. Προστίθεται άρθρο 245 Α’, που αφορά συγκεκριμένα τη μετατροπή του ΕΣΔΝΑ, το οποίο έχει ως εξής:
«1. Μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καταργείται το άρθρο 211 του ν.3852/2010 όπως ισχύει. Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, με την οποία ορίζονται οι εκκαθαριστές του, ο χρόνος αποπεράτωσης της εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος συστήνεται Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. για την Περιφέρεια Αττικής, με την νέα νομική μορφή του που προβλέπεται για τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 265 του ν. 3463/2006. Ο νέος Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν τους Φο.Δ.Σ.Α. της ηπειρωτικής χώρας με την προβλεπόμενη νομική μορφή ε για τους Ο.Τ.Α της Περιφέρειας..
Ο νέος Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου του αρ. 211 του ν.3852/2010, και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων έργου.
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρεται, με τις θέσεις που κατέχει, στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. και διέπεται ως προς τα δικαιώματα και τις υπηρεσιακές μεταβολές του από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του. Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του. Η προϋπηρεσία του στους υπό συγχώνευση φορείς αναγνωρίζεται, για κάθε συνέπεια. Για το μόνιμο προσωπικό που δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α., εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 250 του ν. 3463/2006.
3. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ συγκαλείται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με πρόσκληση του Δημάρχου του μεγαλύτερου Δήμου της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αποστέλλεται προς τους Δήμους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος της προθεσμίας αυτής. Θέματα της ημερήσιας διάταξης της ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης αποτελούν αποκλειστικά η ψήφιση του καταστατικού, ο ορισμός του αρχικού του κεφαλαίου και η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου».

Η νομιμότητα της σύστασης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ διαπιστώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α` 87), ενώ ως προς τη δημοσιότητα της πράξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των ν. 2190/1920 και 4548/2018.
4. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, ο φορέας του άρθρου 211 του ν.3852/2010 συνεχίζει τη λειτουργία του ασκώντας τις αρμοδιότητες της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνώντας για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών του και την παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεών του στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ. Τα όργανα διοίκησης του καταργούμενου νομικού προσώπου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας του, την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, για τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση ήδη εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων.».
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 247 προστίθεται και η κατάργηση του ΕΣΔΝΑ, και το άρθρο τροποποιείται ως εξής:
«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 (Α` 42), του άρθρου 211 του ν.3852/2010, του άρθρου 17 του ν. 4164/2013 (Α` 156), της περίπτωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 (Α` 24) και του άρθρου 6 της αριθμ. 2527/2009 (Β` 83) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Στρέβλωση της ισονομίας

Στην εισήγηση της , η Επιτροπή επισημαίνει ότι « βασική αρχή κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να κινείται εντός των πλαισίων της αντιπροσωπευτικότητας, της συμμετοχής, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας».
Και χαρακτηρίζει τη « δημιουργία Νομικού Προσώπου διαχείρισης απορριμμάτων με τη συμμετοχή και των δυο βαθμών αυτοδιοίκησης (ΕΔΣ – άρθρο 211 του Ν. 3852/2010) πρωτοτυπία ανάμειξης και λειτουργικής συναρμοδιότητας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που η μεν Πρωτοβάθμια (Δήμοι) έχει την Συνταγματική αρμοδιότητα, η δε Δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια) δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα στη διαχείριση απορριμμάτων εκ του ίδιου ιδρυτικού της Νόμου 3852/10».
Όπως τονίζει , « η Νομοθετική ρύθμιση ειδικά για την Αττική αποτελούσε, μέχρι και 8 μήνες πριν όπου αντίστοιχη ρύθμιση προβλέφτηκε και για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, μια εγγενή στρέβλωση της ισονομίας των Περιφερειών και των ΦοΔΣΑ, δεδομένου ότι είναι η μόνη Περιφέρεια με ειδικά προνόμια της Περιφερειακής Αρχής και ο μόνος Φορέας με τη συμμετοχή της ο ΕΔΣΝΑ, μέχρι πριν λίγους μήνες. Σήμερα μόνο στις 3 από τις 13 Περιφέρειες ισχύει τέτοια ρύθμιση».

Απολυταρχία Περιφερειάρχη

Σύμφωνα με την Επιτροπή , ο ex officio ορισμός του εκάστοτε Περιφερειάρχη (ή εκπροσώπου του) ως Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, « καταργεί συσχετισμούς, επιλογές και γενικότερα τα στοιχεία μιας δημοκρατικής διαδικασίας (ακόμα και ο ex officio ορισμός του εκάστοτε Δημάρχου Αθηναίων ως Προέδρου της τότε ΚΕΔΚΕ, έχει εδώ και δεκαετίες καταργηθεί).
Η αντιπροσωπευτικότητα και η συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν εκφράζεται μέσα από τα θεσμικά όργανα του Συνδέσμου του ΕΔΣΝΑ. Ειδικότερα ο Νόμος 3852/2010 ορίζει :
«Όργανα διοίκησης του συνδέσμου είναι το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος. Πρόεδρος του συνδέσμου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) εκλέγονται μεταξύ των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων από το περιφερειακό συμβούλιο και εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από την περιφερειακή ένωση δήμων Αττικής μεταξύ των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων των δήμων που είναι μέλη του εν λόγω συνδέσμου και εκπροσωπούν τους δήμους.
Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ως πρόεδρο και έξι (6) μέλη, τα οποία, μαζί με τέσσερα (4) αναπληρωματικά, εκλέγονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Δύο (2) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας και τα άλλα τέσσερα (4) και δύο (2) αντιστοίχως, εκλέγονται μεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους των δήμων.»
Αντίθετα, στην περίπτωση των ΦΟΔΣΑ, τα όργανα διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση) εκφράζουν αναλογικά την αντιπροσωπευτικότητα και διασφαλίζουν την συμμετοχή των ΟΤΑ : Στη Γενική Συνέλευση όπου εκπροσωπούνται όλοι οι Δήμοι και το Δ.Σ. είναι εκλεγμένο από τη Γ.Σ. Το εκλεγμένο Δ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο. Με συγκροτημένο καταστατικό, ισχυροποιείται η θέση όλων των ΟΤΑ, ακόμα και του μικρότερου».

Από τους συσχετισμούς υπογραμμίζει η Επιτροπή της ΠΕΔΑ , « προκύπτει πως :

Α) Δεν υπάρχει συλλογικό όργανο στο οποίο να εκπροσωπούνται όλοι οι Δήμοι – μέλη. Ειδικότερα από τους 66 Δήμους – μέλη, μόνο 36 μπορούν να εκπροσωπηθούν στο Δ.Σ (ποσοστό 54,5 %).
Β) Η Εκτελεστική Επιτροπή χαρακτηρίζεται από ισχυρή εκπροσώπηση της Περιφέρειας (Πρόεδρος + 2 μέλη) σε σύνολο 7 μελών, και η ισχυρή πολιτική θέση του Περιφερειάρχη ουσιαστικά τον καθιστά τον απόλυτο ελεγκτή όλων των ζητημάτων του Συνδέσμου.
Γ) Ο Πρόεδρος των θεσμικών οργάνων (Ε.Ε και Δ.Σ) είναι πάντοτε διορισμένος και όχι εκλεγμένος».
Αναποτελεσματικότητα
Επίσης η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΠΕΔΑ , επισημαίνει τα εξής:

1. « Η Περιφέρεια δεν έχει καμία απολύτως οικονομική συμμετοχή στην λειτουργία του Συνδέσμου, ενώ έχει τον απόλυτο έλεγχο του.
2. Το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι έντεκα (11) χρόνια μετά την ιδρυτική του πράξη, ελάχιστα έχει προχωρήσει ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός και ακόμα λιγότερο η υλοποίηση υποδομών, προκειμένου να δρομολογηθεί η τελική ολιστική επίλυση της διάθεσης των απορριμμάτων στην Αττική με σύγχρονα μέσα και κατά το δυνατόν αποκεντρωμένες διαδικασίες η Δυτική Αττική εξακολουθεί να γεμίζει, ο ΧΥΤΑ Φυλής υπερπληρώνεται ξεπερνώντας κάθε φορά τα περιβαλλοντικά και τα όρια ασφαλείας
3. Οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί εξακολουθούν να εκφράζουν ένα αόριστο ευχολόγιο χωρίς δεδομένες χωροθετήσεις, χωρίς εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις χωρίς καμία ανάλυση τελικού κόστους για τους Δήμους και τους πολίτες.
4. Πάγια εκπεφρασμένη άποψη και θέση της ΚΕΔΕ με αποφάσεις των ΔΣ και των Συνεδρίων της και της περιόδου 2014-2019 αλλά και της τρέχουσας περιόδου είναι ότι η διαχείριση απορριμμάτων είναι μια καθαρά τοπική υπόθεση που αφορά μόνο τους Δήμους. Χαρακτηριστικότερη όλων η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ της 24ης Αυγούστου 2016 όπου σαφώς τονίζεται ότι: «η θεσμική αρμοδιότητα στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων είναι ευθύνη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, η οποία και εισπράττει από τους πολίτες ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει. Τα όσα έγιναν πρόσφατα στον ΕΔΣΝΑ επιβεβαιώνουν την ανάγκη να απεγκλωβιστεί πλήρως η διαχείριση των απορριμμάτων από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και να αποτελέσει στο σύνολό της αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης…»

Ακόμη αναφέρει ότι « η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελούσε διαχρονικά αρμοδιότητα των ΟΤΑ α’ βαθμού, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση β’ βαθμού δεν έχει καμία σχετική εμπειρία, γνώση ή εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε συμμετοχή στο κόστος συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας τους.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στον ΕΔΣΝΑ δεν κρίνεται πλέον σκόπιμη, καθώς αποδεδειγμένα δεν έχει μέχρι σήμερα επιλύσει κανένα απολύτως πρόβλημα αντιθέτως τα έχει περιπλέξει περεταίρω.
Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος διακριτής αντιμετώπισης της Περιφέρειας Αττικής, σε σχέση με τα ισχύοντα σε σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα».
Νομική Μορφή

Συνεχίζοντας , η εισήγηση της Επιτροπής της ΠΕΔΑ , τονίζει τα εξής :Το ισχύον θεσμικό και οικονομικό τοπίο εντός του οποίου πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, καθιστά αναγκαία τη μετάβαση στο στάδιο διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε περιφερειακό και όχι απόλυτα σε τοπικό επίπεδο.
Οι ΦΟΔΣΑ έχουν περάσουν πλέον από το στάδιο της λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΧΥΤΥ) στο στάδιο του σχεδιασμού και της λειτουργίας μονάδων μηχανικής επεξεργασίας (ΜΕΑ) και μονάδων επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (ΜΕΒΑ).
Προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομία κλίμακας, και άρα η οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων αυτών και συνεπώς και των ΦΟΔΣΑ που έχουν την ευθύνη λειτουργίας τους, είναι σκόπιμο να λειτουργεί ένας ΦΟΔΣΑ ανά διοικητική Περιφέρεια της χώρας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και λειτουργίας των απαραίτητων εγκαταστάσεων σε επίπεδο Περιφέρειας.
Κατά το διάλογο που αναπτύχθηκε ως προς το θέμα της νομικής μορφής των ΦΟΔΣΑ, αναδείχθηκε επί της ουσίας η εξής προσέγγιση του προβλήματος:
Η μέχρι πρόσφατα εφαρμοζόμενη πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, εξαντλούνταν κυρίως στην κατασκευή και διαχείριση των ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ. Υπό την έννοια αυτή, η νομική μορφή του Συνδέσμου (ΝΠΔΔ) μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής για την αντιμετώπιση των αναγκών της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Η προοπτική της ολοκληρωμένης ολιστικής διαχείρισης των απορριμμάτων, δημιουργεί τελείως διαφορετικά δεδομένα και νέες προοπτικές και προκλήσεις, και κατά συνέπεια και διαφορετικές ανάγκες και προσεγγίσεις.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, ειδικότερα, δημιουργεί το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που προκύπτουν μετά το διαχωρισμό τους σε ανακυκλώσιμα, οργανικά και σύμμεικτα.
Η δραστηριότητα διαχείρισης αυτών των κατηγοριών απορριμμάτων, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία και εσόδων που θα μειώσουν το συνολικό κόστος διαχείρισης. Αυτό όμως, απαιτεί τη διενέργεια συνεχών οικονομικών συναλλαγών, με τη μορφή των εμπορικών πράξεων.
Κατά συνέπεια, απαιτείται η δημιουργία ιδιαίτερων υποδομών (λογιστήρια, ταμειακές υπηρεσίες) και περισσότερη ευελιξία ώστε να αντιμετωπισθούν ανάγκες που δημιουργεί η ταχύτητα των συναλλαγών στον τομέα της οικονομίας της αγοράς (σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές – παραγωγούς απορριμμάτων, σύναψη συμβάσεων με αγοραστές του παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή ανακυκλώσιμων, βιοαερίου, compost). Το ισχύον νομικό καθεστώς για τους ΟΤΑ σήμερα περιέχει δύο νομικές μορφές ΦΟΣΔΑ, αυτόν της Α.Ε. των ΟΤΑ, και η μορφή του συνδέσμου Δήμων η οποία θεωρείται λιγότερο ευέλικτη στην λειτουργία της.
Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους ρυθμούς λειτουργίας του τομέα της οικονομίας της αγοράς, τότε η προοπτική είναι να παραμείνει στην αρμοδιότητά τους μόνο το κοστοβόρο έργο της λειτουργίας των ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, που επιβαρύνει τους δημότες μέσω της καταβολής των τελών καθαριότητας, και να δημιουργηθούν στο πεδίο εμπορίας των προϊόντων
που παράγονται από τη διαχείριση των απορριμμάτων άλλοι φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας που θα κερδίζουν αντί για τους Δήμους.
Είναι όμως ιδιαίτερα κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία του νέου ΦΟΣΔΑ ΟΤΑ Αττικής θα κινείται εντός των ορίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να ανταποκριθεί και στο πλαίσιο λειτουργίας του ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλιστούν τρεις προϋποθέσεις:
α) Το Κράτος δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία του Φορέα αλλοιώνοντας τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα του, θα μπορεί όμως να ελέγχει την νομιμότητα λειτουργίας του.
β) Η άσκηση των δραστηριοτήτων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων εκ μέρους του Φορέα, δεν θα αποσκοπεί στη δημιουργία κέρδους, αλλά στη μείωση του κόστους διαχείρισης και επομένως στην οικονομική ελάφρυνση των Δήμων και των δημοτών.
γ) Ο Φορέας που θα ασκεί αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ των ΟΤΑ της Αττικής θα έχει αμιγώς αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, δεν θα επιτρέπεται δηλαδή η συμμετοχή ιδιωτών ως μετόχων όπως ήδη προβλέπεται ρητά στο Ν. 4555/2018.
Τα κρίσιμα σημεία είναι τα εξής:

ii) Ο Φορέας δεν θα πρέπει να επιχορηγείται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ μέλη του ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν πρέπει να υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α` 65). Η λειτουργία του και η εποπτεία του θα ασκείται με βάσει τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α` 104).. Ο Φορέας θα υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 3861/2010 (Α` 112), και θα ορίζεται εξαρχής ως «Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α` 147) όπως αυτός σήμερα έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υπαγωγή του στις διατάξεις του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου..
iii) Η έλλειψη προσωπικού.

Ο Φορέας δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού τα έσοδά του θα προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας που καταβάλλουν οι δημότες στους Δήμους και τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων που θα διαχειρίζεται. Επιπλέον, η αδυναμία στελέχωσης που παρατηρείτε σε αρκετούς ΦΟΔΣΑ με εξειδικευμένο προσωπικό εξαιτίας των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και που προξενεί δομικά και ουσιαστικά προβλήματα στην σχεδίαση, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία των έργων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, θα αντιμετωπιστεί με σκοπό την ενίσχυση του Φορέα με το αναγκαίο επιπρόσθετο νέο εκπαιδευμένο και έμπειρο δυναμικό, η επιλογή του οποίου θα συνεχίσει να διεξάγεται με όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, βάσει δημόσιας προκήρυξης, με τον σήμερα προβλεπόμενο έλεγχο και επικύρωση των αποτελεσμάτων του από τον ΑΣΕΠ και πάντα με πιστή εφαρμογή των οριζομένων στην ισχύουσα ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών ΣΣΕ.
iv) Θα προβλεφθεί το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση και των υπόλοιπων κατηγοριών αποβλήτων, πέραν των αστικών στερεών αποβλήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση στο Φορέα της αρμοδιότητας αυτής, πρέπει να είναι η διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την κατασκευή εγκαταστάσεων, την προμήθεια εξοπλισμού και τη στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικό. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων χωρίς την εξασφάλιση των ανωτέρω, θα αποτελεί απλώς άλλοθι και θα οδηγήσει σε διαιώνιση του προβλήματος, ακριβώς όπως συμβαίνει επί περίπου 20 χρόνια με τα αστικά στερεά απόβλητα».
Η σχετική ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής ελήφθη από τους :ΤΣΙΩΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΙΡΗ – Δημ. Σύμβουλο Περιστερίου (Αντιπρόεδρος) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ – Δημ. Σύμβουλο Βριλησσίων.ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – Δημ. Σύμβουλο Ιλίου . ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ – Δημ. Σύμβουλο Γλυφάδας. ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – Δημ. Σύμβουλο Ελληνικού Αργυρούπολης .ΠΑΠΠΑ ΛΕΩΝΙΔΑ – Δημ. Σύμβουλο Ελευσίνας. ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Δήμαρχο Βριλησσίων .

Προηγούμενο άρθρο15 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων
Επόμενο άρθροΚαι στο Πέραμα το Κινητό Πράσινο Σημείο του «Green City»