Home Δραστηριότητες Παρατάξεων Με βαρύτατα υπονοούμενα καταγγελίες Ρώρου κατά Δημοτικής Αρχής Πελετίδη

Με βαρύτατα υπονοούμενα καταγγελίες Ρώρου κατά Δημοτικής Αρχής Πελετίδη


“Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα κατώτερη των περιστάσεων. Αδυνατεί να διαχειριστεί πολιτιστικές εκδηλώσεις ισάξιες της Ιστορίας της πόλης, όπως το Συμπόσιο Γλυπτικής που το βάφτισε μάλιστα “Διεθνές”, καταγγέλλει η δημοτική παράταξη “ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ”, επικεφαλής της οποίας είναι ο Γιώργος Ρώρος.
Σ΄ανακοίνωση της , η ” ‘Ωρα Πατρών” , υπενθυμίζει “ότι πριν ένα χρόνο στα πλαίσια της γνωστής χρονοτριβής που επεδίωκε για να μη δώσει γραφεία στις δημοτικές παρατάξεις, ο κ. Πελετίδης πρότεινε το κτίριο της Δομής αστέγων που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ, να φιλοξενήσει τα γραφεία των παρατάξεων παραβιάζοντας κάθε έννοια κανόνων και δεοντολογίας”.
Σύμφωνα με την ” Ώρα Πατρών” , ” η ομόφωνη άρνηση των παρατάξεων στον εμπαιγμό του Δημάρχου τον ανάγκασε να ανακρούσει πρύμναν.
Οι λόγοι οικονομίας που προβάλλει μόνο γέλια μπορούν να προκαλέσουν στους Πατρινούς, όταν σπαταλά δεκάδες χιλιάδες ευρώ αδιαφανώς για ημετέρους (Σύγχρονη Εποχή κ.α.)”.
Παραθέτει και το έγγραφο πού ο Οργανισμός ψήφισε και συμπεριλαμβάνονται έξοδα διαμονής για τη φιλοξενία των καλλιτεχνών. Άραγε πού πήγαν αυτά τα χρήματα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ
Δ Η Μ Ο Υ Π ΑΤ Ρ Ε Ω Ν
ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50,
e-mail pkk@patrasculture.gr

Προς την
ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.Σ.
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Πάτρα 9/5/2022
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αρ.Πρωτ.1410

ΘΕΜΑ: Ανάθεση καλλιτεχνικής αμοιβής ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ στον ΚΑ 10-6471.0003

Έχοντας υπόψη:
Τον Ν. 4412/ (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.07.201
Την υπ’ αριθ. 1336/21-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 80 /2021 Απόφαση του Δ.Σ. (έγκριση Προϋπολογισμού 2022)
Την υπ’ αριθ. 25977/2022/28-02-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιουνίου με την οποία εγκρίθηκε η 5/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Α’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 του ΝΠΔΔ
Την υπ’ αριθ. 63499/21-04-2022 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιουνίου με την οποία εγκρίθηκε η 19/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Β’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 του ΝΠΔΔ
Την υπ’ αριθ. 15/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Οργάνωση Διεθνούς Συμποσίου Γλυπτικής σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ΕΕΤΕ με θέμα «1922-2022 Πρόσφυγες»

Παρακαλώ όπως εισάγετε στο Διοικητικό Συμβούλιο :
Την ανάθεση καλλιτεχνικής αμοιβής του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Αναλυτικά :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Από τις 23 Μαΐου έως τις 23 Ιουνίου θα διεξαχθεί το Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής στο μάρμαρο με τίτλο «1922-2022 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» που οργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ).

Καλλιτεχνική Αμοιβή 32.250,00€ πλέον Φ.Π.Α. (7.740,00€) = 39.900,00€
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6471.0003
(Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται οι καλλιτεχνικές αμοιβές των καλλιτεχνών, τα έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων, τα έξοδα μεταφοράς προς και από Πάτρα, τα έξοδα διαμονής, οι ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Στοιχεία τιμολογίου
……..
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΥΜΗΤΤΟΣ
ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Σε περίπτωση που, κατά την εκτέλεση του προγράμματος εκδηλώσεων υπάρξει πρόβλημα ακραίων και εκτάκτων καιρικών φαινομένων, καθώς και οτιδήποτε μη προβλέψιμο που θα προκύψει και θα μπορούσε να δυσκολέψει ή να ακυρώσεις εκδηλώσεις, να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίσει πιθανές καινούργιες ημερομηνίες ή/και χώρους για την διενέργεια των εκδηλώσεων.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Κ.Κ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ”.

Exit mobile version