Δυο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 22 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο , με δεκάδες θέματα και ανάμεσα στα οποία είναι και η έγκριση του Προυπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματα
Συγκεκριμένα , στην πρώτη συνεδρίαση , τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης , είναι τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συζήτηση για το κτήμα Δρακόπουλου

2. Έγκριση σχεδίου του τεχνικού προγράμματος Δήμου Αθηναίων έτους 2022 (Σχετ. η υπ΄ αριθμ. 7/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (Εκτελεστική Επιτροπή – Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης) (Σχετ. Πρωτ. 248603-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3. Έγκριση της 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Αθηναίων έτους 2021 (Σχετ. η υπ΄ αριθμ. 10/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (Εκτελεστική Επιτροπή – Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης) (Σχετ. Πρωτ. 320721-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4. Έγκριση της 6ης Έκδοσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης) (Σχετ. Πρωτ. 300423-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5. Έγκριση α) της υπογραφής της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40 στο πλαίσιο της 1ης Διαβαλκανικής Συνόδου Δημάρχων και β) τη μετάβαση του Πρέσβη κ. Αναστάσιου Κριεκούκη, Διπλωματικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων, από τις 28 Νοεμβρίου έως και την πρώτη Δεκεμβρίου 2021 στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να συμμετάσχει στο B40 Balkan Cities Network Summit. (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
6. Έγκριση για την αντικατάσταση Προέδρου και τον ορισμό νέων μελών Εκτιμητικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 (άρθρο 186 παρ. 5) και το Π.Δ. 270/81(Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Πρωτ. 320754-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΛΕΩΝ

7. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Πρωτ. 320756-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΛΕΩΝ

8. Λήψη απόφασης για α) τη διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

9. Λήψη απόφασης για α) τη διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

10. Λήψη απόφασης για α) τη διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

11. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

12. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

13. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 6ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

14. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 7ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

15. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

16. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

17. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

18. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

19. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

20. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 6ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

21. Λήψη απόφασης για α) την διαπίστωση συγκρότησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 7ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

22. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1433/02-12-2019 Α.Δ.Σ, ως προς την αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

23. Έγκριση ή μη της παράτασης διάθεσης του υπό στοιχεία ΚΗΗ 1847 (ΔΑ 2006) κλειστού απορριμματοφόρου οχήματος, μάρκας IVECO, στον Δήμο Τριφυλίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, για την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών του Δήμου (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Πρωτ. 312791-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

24. Έγκριση για Α) τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού, Νεολαίας Δήμου Αθηναίων και Β) την καταβολή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Πολιτισμού, Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) (Σχετ. Πρωτ. 305815-21) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

25. Έγκριση για τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2021 και για τα επόμενα έτη (ΚΥΑΔΑ) (Σχετ. Πρωτ. 304746-21) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

26. Έγκριση της 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2021 (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

27. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ» από το Δήμο Αθηναίων ποσού 3.000,00 € για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 (Δ/νση Οικονομικών)(Σχετ. Πρωτ. 292616-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

28. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΕΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥ» από το Δήμο Αθηναίων ποσού 3.000,00 € για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 (Δ/νση Οικονομικών)(Σχετ. Πρωτ. 292687-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

29. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.ΜΕ.Α. ΚΕΡΑΥΝΟΣ» από το Δήμο Αθηναίων ποσού 3.000,00 € για την κάλυψη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 (Δ/νση Οικονομικών)(Σχετ. Πρωτ. 311222- 21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

30. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 600,00€ στην εταιρεία «Γ. ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για επιγραφή εκτός προδιαγραφών που ήταν τοποθετημένη σε κατάστημα επί της οδού Αλέξη Παυλή 20. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 312814-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

31. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 600,00€ στην εταιρεία «Θ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για επιγραφή εκτός προδιαγραφών που ήταν τοποθετημένη σε κατάστημα επί της οδού Λαρίσης 48. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 312805-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

32. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 1.200,00€ στον κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, για δύο (2) επιγραφές εκτός προδιαγραφών που ήταν τοποθετημένες σε κατάστημα επί της οδού Κατεχάκη 7. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 299387-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

33. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 1.200,00€ στον κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΟΥΝΗ, για επιγραφές εκτός προδιαγραφών που ήταν τοποθετημένες σε κατάστημα επί της οδού Σπ. Πάτση 49. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 312811-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

34. Έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 30.000,00€ στην κα YOTOVA SIYKA, για επιγραφές που ήταν τοποθετημένες σε κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 75. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 312781-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

35. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Η΄/2021 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 299430-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

36. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Β΄/2021 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 312806-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

37. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Γ΄/2021 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 312802-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

38. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Ζ΄/2021 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 306861-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

39. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Α΄/2021 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 306860-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

40. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Α΄/2021 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 299398-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

41. Έγκριση για την αποδοχή ή μη του πρακτικού της Ζ΄/2021 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 312808-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

42. Έγκριση για την αναγνώριση δικαιώματος χρήσεως μόνον στην κα Μαρία – Άρτεμις Μαλτέζου, στον υπό στοιχεία Γ/11Α/4 οικογενειακό τάφο της αρχικής δικαιούχου Χρυσάνθης Μαλτέζου, με την εφάπαξ καταβολή στο ταμείο του Δήμου, ποσού 50% της αξίας του τάφου, ήτοι 17.363,50 € (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Πρωτ. 312800-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΛΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

43. Έγκριση για Α) την κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της πλ. Κάνιγγος αρ.19 της δικαιούχου Θ.Π. Πάτρας Σκουρμπουτάκου και Β) τη μετατόπιση αυτού σε νέα θέση, επί της πλατείας Αγ. Νικολάου, Αχαρνών 247 (Σχετική είναι η υπ΄

αριθμ. 576/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 319273-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

44. Έγκριση για Α) την κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Νικολαΐδου 22 (Πλ. Αγίου Δημητρίου Όπλων) και Β) τη μετατόπιση αυτού σε νέα θέση κατά 4,57μ. βορειοδυτικά, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου “Ανάπλαση πλατείας επί της οδού Πύρλα” (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 577/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 319274-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

45. Έγκριση για άρση και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 83030 στη συμβολή των οδών Ανηφορίτη και Μεσημβρίας , γειτονιά Τουρκοβούνια συνοικία Πολύγωνο της 7ης Δημοτικής Κοινότητας (Σχετική η υπ` αριθμ. 575/21 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως ακι Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 320767-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.-Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

46. Έγκριση για τη μη κοπή δέντρου (σφένδαμος) επί της οδού Γεωργίου Μπονάνου 13 (πρώην Σουφλίου) και διαβίβαση αιτήματος του αιτούντος στη Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων, ώστε να γίνει μελέτη διευθέτησης – τροποποίησης της υδρορροής της παρακείμενης πολυκατοικίας, για να αποφευχθεί η κοπή του εν λόγω δέντρου (Σχετική η υπ` αριθμ. 578/21 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 319277-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ

47. Έγκριση για την κοπή δέντρου (Λιγούστρο) και συγκεκριμένα του μεσαίου δένδρου από τα τρία που αιτείται η εταιρεία επί της οδού Χαλκηδόνος 61 (Σχετική η υπ` αριθμ. 579/21 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 320765-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ

Στη δεύτερη, τα εξής :

1. Έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναί- ων οικονομικού έτους 2022 (Σχετική η υπ’ αριθμ. 1582/2021 πράξη της Οικο- νομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 297339-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗ- ΜΑΡΧΟΣ

2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2022 του Δήμου Αθηναίων μετά των πινάκων στοχοθεσίας του Δήμου Αθηναίων, βάσει της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 – ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 και 3635/Β΄/27-08-2018, του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61528/28-9-2020 και του υπ΄ αριθ. πρωτ. 80438/03.11.2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (Σχετικές οι υπ’ α- ριθμ. 1583/2021 και 1666/2021 πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 297338-21 και 319278-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ