Μετά από δυο χρόνια και ενώ δεκάδες δήμοι έχουν προβεί σε απευθείας αναθέσης προμήθειας διαγωνιστικών τεστ για τον κορωνοιό , ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δήμαρχος Τρικκαίων, Δ. Παπαστεργίου επεδίωξε και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), Γ. Καταπόδη…«με στόχο τη μείωση του κόστους καταπολέμησης της πανδημίας του COVID-19», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.
Σύμφωνα μα την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ , στη συνάντηση « συζητήθηκαν η συνδρομή της ΕΑΑΔΗΣΥ στην προσπάθεια διοργάνωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας tests και παροχής σχετικών υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων, από τις αναθέτουσες αρχές, στην προκειμένη σε Δήμους της χώρας που ενδιαφέρθηκαν να κινήσουν σχετικές διαδικασίες».
Ωστόσο απ΄ότι φαίνεται ο πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ ήταν ξεκάθαρος , αφού στην ανακοίνωση της ΚΕΔΕ υπογραμμίζεται , αυτό που ίσχυε για το ποια μπορεί να είναι η συνδρομή της , στους διαγωνισμούς και πριν τη συνάντηση .Αναφέρεται συγκεκριμένα:
«Η ΕΑΑΔΗΣΥ, ασκώντας τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές της, έχει εκπονήσει και θέσει στη διάθεση των αναθετουσών αρχών, μέσω της ιστοσελίδας της www.eaadhsy.gr, επικαιροποιημένα τεύχη, με ενσωματωμένες τις τελευταίες μεταβολές του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, μετά το ν. 4782/2021, διακηρύξεων για τη σύναψη, με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, άνω και κάτω των ορίων, καθώς και συμφωνιών-πλαίσιο.
Τα ανωτέρω τεύχη, μεταξύ άλλων, συμπληρώνονται από σχέδια συμφωνητικού προμηθειών και υπηρεσιών με συνημμένη ρήτρα ακεραιότητας».
Επίσης υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση αυτό που είναι γνωστό …δεκαετίες τώρα και απ΄ότι φαίνεται, για να τονίζεται , τώρα καταστρατηγείται: Ότι « οι ανοικτές, ανταγωνιστικές διαδικασίες είναι αυτές που επιτυγχάνουν την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προαγωγή του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισμού και την εξασφάλιση -εν τέλει- προϊόντων και υπηρεσιών στη βέλτιστη σχέση ποιότηταςτιμής, κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Το αποτέλεσμα είναι να επιτυγχάνονται και οι βέλτιστες τιμές λόγω της λειτουργίας, στην προκειμένη, των κανόνων της αγοράς».

Τέλο , στην ανακοίνωση της ΚΕΔΕ τονίζεται το ..αυτονόητο: Ότι δηλαδή «είναι προφανές ότι η εν λόγω τυποποίηση, καθώς και η αποτύπωση με σαφή και κατανοητό τρόπο των κανόνων ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης, συμβάλλει ουσιαστικά και στη διαφύλαξη και προάσπιση της διαφάνειας κατά την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, όπως και στη μείωση τυχόν διενέξεων μεταξύ υποψηφίων αναδόχων, με ό,τι αυτά συνεπάγονται για την όλη λειτουργία του συστήματος».