Τέλος οι δια περιφοράς και με τηλεδιασκέψεις συνεδριάσεις των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων , που είχαν εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας και πολύ περιέργως , αφέθηκαν να ισχύουν μέχρι τώρα.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο με τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα» που κατέθεσε στη Βουλή , συμπεριέλαβε διάταξη για την κατάργηση εκείνων των έκτακτων ρυθμίσεων στον τρόπο συνεδριάσεων των Συμβουλίων , που είχε νομοθετήσει λόγω του covid.
Ρυθμίσεις που συνέτειναν στην απόλυτη υποβάθμιση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων και στην απαξίωση της λειτουργίας τους , μετά την αφαίμαξη σημαντικών αρμοδιοτήτων τους, που είχε προηγηθεί,
Συγκεκριμένα στο άρθρο 48 του νομοσχεδίου, προβλέπονται τα εξής:
«Η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), περί τρόπου λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Τι ορίζονταν σ΄όσα πλέον καταργούνται; Τα εξής
«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. A’ και B’ βαθμού και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:
α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του ν.3852/2010,
β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) είτε δια ζώσης
δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.
Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ.1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.»

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθροΞεκίνησαν οι αιτήσεις για το καλοκαιρινό πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών σε Νίκαια- Ρέντη