Home Περιφέρειες Εισηγήθηκαν “ναι” αλλά ψήφισαν …” όχι” στο Περιφ. Συμβούλιο Θεσσαλίας για...

Εισηγήθηκαν “ναι” αλλά ψήφισαν …” όχι” στο Περιφ. Συμβούλιο Θεσσαλίας για φωτοβολταϊκό σταθμό στην Ελασσόνα

Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που συνεδρίασε την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, ήταν ομόφωνα αρνητική για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 61,4652 MW, της εταιρείας ΗΛΙΑΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. στις θέσεις «Ισώματα, Βλαχογιάννου, Ζαγόρι, Λευκαδούλια» της Τ.Κ. Βλαχογιαννού, Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ωστόσο , σύμφωνα με το πρακτικό της σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που η ίδια η Περιφέρεια δημοσιοποίησε . στην εισήγηση του , ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Απόστολος Μπίλλης Απόστολος ,εισηγήθηκε μεταξύ άλλων τα εξής:
” Εισηγούμαστε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) κατασκευής και
λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 61,4652 MW, της εταιρείας ΗΛΙΑΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις θέσεις «Ισώματα, Βλαχογιάννου, Ζαγόρι, Λευκαδούλια» της Τ.Κ. Βλαχογιαννού, Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, εφόσον ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και προτάσεις αντιμετώπισης δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον που
αναφέρονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. και εφόσον συμπεριληφθούν οι εξής όροι:
• Η παρούσα θετική γνωμοδότηση δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με περιορισμούς που έχουν τεθεί στην περιοχή του έργου με ειδικές διατάξεις και που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του.
• Η παρούσα θετική γνωμοδότηση δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
• Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού φθοράς της βλάστησης και αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου.
• Να γίνει η όσο το δυνατόν καλύτερη αισθητική ένταξη στο περιβάλλον.
• Να αφεθεί μικρού πλάτους πράσινη ζώνη περιμετρικά της περιοχής επέμβασης και να γίνει φύτευση στα σημεία όπου είναι αυτό δυνατό με θαμνώδη είδη της περιοχής που συμβάλλουν στην βιοποικιλότητά της.
• Να υποβληθεί θεωρημένη υδραυλική μελέτη κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4258/2014
(ΦΕΚ 94/Α/14.04.2014) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 127 του Ν. 4685/2020 και ηεξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δημιουργούμενων ζωνών πουπερικλύονται από τις γραμμές πλημμύρας, τηρούμενων των κατά νόμο απαραίτητωναποστάσεων από αυτές, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των υδάτων.
• Να ληφθεί από τον υπεύθυνο του εργοταξίου, με ευθύνη του κυρίου του έργου, τοσύνολο των απαιτούμενων μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών κατασκευής του έργου γιατην προστασία του κοινού.
• Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή κατολισθήσεων,διαβρώσεων καθώς και αποπλύσεων υλικών.
• Να μην επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου και
των συνοδών του έργων.
• Τα προϊόντα εκσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες κατασκευής τουέργου, να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του ίδιου του έργου, όπως γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων / τμημάτων του έργου,λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.
• H διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.36259/1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ 1312/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για τηνεναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
• Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο πλαίσιο του έργου μονάδων παραγωγής υλικών προς χρήση σ’ αυτό ή επεξεργασίας αδρανών, όπως μονάδες παραγωγής θραυστών αδρανών (σπαστηροτριβεία), μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος.
• Ο κύριος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας κατά την φάση της κατασκευής του έργου για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων συνεργείων κλπ. καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.
• Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης (αντικατάσταση συσσωρευτών μολύβδου, λιπαντικών ελαίων, υδραυλικών ελαίων και υγρών φρένων) του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακό οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.
• Η εκκένωση των υπολειμμάτων των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος να
πραγματοποιείται είτε σε εγκεκριμένες για τον σκοπό αυτό εγκαταστάσεις με ευθύνη του
προμηθευτή του σκυροδέματος, είτε εντός σκάμματος κατάλληλων διαστάσεων εντός του
εργοταξιακού χώρου του έργου.
• Τα μηχανήματα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση
της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CΕ, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη
ηχητικής ισχύος.
• Περιορισμός των ζιζανίων, όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να γίνεται
μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιολογικών βιοαποδομήσιμων ουσιών.
Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών παρασκευασμάτων.
• Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού για κινδύνους που
σχετίζονται με το έργο.
• Απαγορεύεται κάθε μορφής καύση υλικών (ελαστικά, χρησιμοποιούμενα λιπαντικά,
κ.α.), η οποία μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος και η
απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, το υπέδαφος ή σε υδάτινο αποδέκτη.
• Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: (α)Να αποκατασταθεί πλήρως ο
προσωρινός εργοταξιακός χώρος (β)Να απομακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το
σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών και (γ) Να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων
χώρος του έργου (δ) Η αποψιλωμένη βλάστηση στις Θέσεις επέμβασης του έργου να
αποκατασταθεί μέσω φύτευσης των ιδίων ειδών ή λοιπών αυτόχθονων στην συγκεκριμένη
περιοχή ειδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας είτε μετά από
ειδική φυτοτεχνική έκθεση.
• Τόσο οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα
προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους να αποτυπώνονται στις
Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων.
• Να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στους μετασχηματιστές και στις συνδέσεις τους με το
ηλεκτρικό δίκτυο για την επισήμανση τυχόν διαρροών (ελαίων κλπ), φθορών και άλλων
σημείων που χρήζουν συντήρηση.
• Διαρροές από τους μετασχηματιστές να ανακτώνται και να υφίστανται, κατά
περίπτωση, διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα.
• Να μη γίνει επίστρωση σκυροδέματος σε όλη την έκταση του γηπέδου εγκατάστασης
των Φωτοβολταϊκών Σταθμών για τη θεμελίωση των βάσεων των φωτοβολτάίκών πλαισίων.
• Μετά την παύση λειτουργίας του έργου και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο
επήλθε αυτή, Θα πρέπει με ευθύνη του κύριου του έργου και εντός έτους:
o Να απομακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των
δομικών εγκαταστάσεων του έργου. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την παύση
λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε
διατάξεις.
o Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τυχόν αποθηκευμένα καύσιμα και πρόσθετα υλικά να
αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν, στο σύνολό τους, ανακυκλούμενα και σε κάθε περίπτωση
διατιθέμενα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
o Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής
Υπηρεσίας, είτε μετά από φυτοτεχνική έκθεση, ώστε να αποκατασταθεί η βλάστηση στον χώρο
του έργου και να επανέλθει κατά το δυνατόν στην πρότερη κατάσταση.
Δεδομένου ότι έχουν λάβει άδεια έργα της ίδιας τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή
του έργου, κρίνεται σκόπιμη η επαναξιολόγηση των επιπτώσεων αθροιστικά και σε σχέση με
το σύνολο των έργων της ίδιας τεχνολογίας εντός της ακτίνας 5 Km από τη θέση του έργου του
θέματος, στο τοπίο και στις χρήσεις γης (Υ.Α. αριθμ. οικ. 170225/2014 – ΦΕΚ
135/Β/27.01.2014, Παράρτημα 2, Κεφ. 4, και εφόσον κριθεί απαραίτητο να
επαναπροσδιοριστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη από την αρχή αδειοδότησης.
Η παρούσα θετική εισήγηση με τους προαναφερόμενους όρους και περιορισμούς,
αφορά γνωμοδότηση ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους, δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άδειες ή εγκρίσεις άλλων φορέων και δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση, η οποία στο
στάδιο της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ύστερα από αξιολόγηση της Μ.Π.Ε. και αφού έχει
προσκομίσει τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, μπορεί να επιβάλει προϋποθέσεις, όρους,
περιορισμούς και διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις”.
Τελικά όμως το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ” λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις” αποφάσισε
τα εξής:
“Να γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 61,4652 MW, της εταιρείας
ΗΛΙΑΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. στις θέσεις «Ισώματα, Βλαχογιάννου, Ζαγόρι, Λευκαδούλια»
της Τ.Κ. Βλαχογιαννού, Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας
Θεσσαλίας.Εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση”

Exit mobile version