Με 88 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα , 30 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας και συγκεκριμένα τα εξής:
1. Έγκριση ή μη της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 850 τ.μ. για τη διεξαγωγή του 26ου Παζαριού Βιβλίου 2023 στην Πλατεία Κλαυθμώνος από το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΣΕΚΒ) και την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΕΒ) από 19-01-2023 έως και τις 24-02-2023 με καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ποσού 416,67 € ανά ημέρα (Σχετική η υπ` αριθμ 2071/22 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 365637-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
2. Έγκριση παράτασης της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου ΑΤΕΛΩΣ, για την τοποθέτηση κινητής μονάδας πλυντηρίων Ithaca Laundry, για τον άστεγο πληθυσμό στην Πλ. Κουμουνδούρου, από Δευτέρα έως Κυριακή και ώρες 10.00 – 18.00 με χρονική διάρκεια από 01-01-23 μέχρι 30-06-2023 (Σχετ. η υπ΄ αριθμ. 375/2022 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής& Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 365638-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
3. Έγκριση για την προκήρυξη των θέσεων πωλητών στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 7926-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
4. Έγκριση Α) διενέργειας νέας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης 518 κοινοχρήστων χώρων (στεγάστρων στάσεων) όπως προκύπτει από την επικαιροποίηση αυτών, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης & Β) παραμονής στο μίσθιο της υφιστάμενης πλειοδότριας εταιρείας “POLITIS OUT OF HOME IKE” με αποζημίωση χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης, για το χρονικό διάστημα που απαιτηθεί και μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος της νέας πλειοδοτικής διαδικασίας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 26074-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
5. Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων έτους 2023(Σχετική η υπ` αριθμ. 2 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (Εκτελεστική Επιτροπή – Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανθεκτικότητας Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης) (Σχετ. Πρωτ. 26573-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
6. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” (Σχετική η υπ` αριθμ. 1 απόφαση της Εκτελεστικής πιτροπής) (Εκτελεστική Επιτροπή – Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών) (Σχετ. Πρωτ. 23417-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
7. Έγκριση ή μη της απόφασης Δημάρχου με Α.Π. 11786/13-01-2023 και ΑΔΑ: ΨΝΧ5Ω6Μ-Ο01 που αφορά στην α) παράταση της συνολικής διάρκειας υλοποίησης του συμφωνητικού με Α.Π. 204193/21-07-2022 και ΑΔΑΜ: 22SYMV010975958, κατά δύο (2) μήνες και έως 20-09-2023, σύμφωνα με το άρθρο 4 του συμφωνητικού και με το Α.Π. 5809/10-01-2023 αίτημα της Ένωσης των αναδόχων εταιρειών με την επωνυμία «CHOOSE A.E.» & «STRATACOM S.A.», χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου και χωρίς επιβολή κυρώσεων έναντι του αναδόχου και β) στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των παραδοτέων 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 7 του εν λόγω συμφωνητικού, το οποίο αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» – Υποέργο 5 της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5053881 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών) (Σχετ. Πρωτ. 26028-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
8. Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 1ης τμηματικής παράδοσης των υλικών οριοθέτησης κάδων (1.700 τεμάχια) και της τοποθέτησης αυτών, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, που αφορά το συμφωνητικό με Α.Π.:365036/29.12.2022 & ΑΔΑΜ: 22SYMV011925582 σχετικά με την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ, Ομάδα 1 – Πλαστικά στοπ τροχών με τα αντίστοιχα υλικά πάκτωσής τους στο έδαφος (ούπατ & στριφώνια) και εργασίες τοποθέτησης των πλαστικών στοπ τροχών”, χωρίς επιβολή κυρώσεων με την ανάδοχο εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε.» για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 4 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4782/21, κατά τη διάρκεια ισχύος του και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και χωρίς καμία μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου του, καθώς συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι (Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών) (Σχετικό 18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
9. Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 1ης τμηματικής παράδοσης των υλικών οριοθέτησης κάδων (κίτρινο χρώμα διαγράμμισης), κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, που αφορά στο συμφωνητικό με Α.Π.:362847/27.12.2022 & ΑΔΑΜ: 22SYMV011912553 σχετικά με την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ, κίτρινο χρώμα διαγράμμισης”, χωρίς επιβολή κυρώσεων με τον ανάδοχο «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με δ.τ. «VIOLAC» για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 4 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4782/21, κατά τη διάρκεια ισχύος του και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις χωρίς καμία μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου,καθώς συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι (Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών) (Σχετικό 19) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
10. Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 1ης τμηματικής παράδοσης του συμβατικού είδους σάκοι απορριμμάτων οδοκαθαρισμού 90*100 εκ. κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, που αφορά στο συμφωνητικό με Α.Π.: 365299/29-12-2022 & ΑΔΑΜ: 22SYMV011931036, σχετικά με την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90*100 ΕΚ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ”, χωρίς επιβολή κυρώσεων, με την ανάδοχο εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. “ΠΑΝ ΒΑΛ ΠΛΑΣΤ” για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 4 του ν. 4412/16όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4782/21, κατά τη διάρκεια ισχύος του και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις χωρίς καμία μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου, καθώς συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι (Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών) (Σχετικό 20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
11. Έγκριση ή μη 1. της επιμήκυνσης της διάρκειας σύμβασης από τριάντα (30) σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες, ήτοι μέχρι την 4η Ιουνίου 2023, άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση), 2. της αναθεώρησης του πίνακα “Χρονοδιάγραμμα και Κόστος Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης” της 179373/5-8-2020 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε., με θέμα “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ DATA CENTER ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, ποσού 4.900.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση) και 3. Των όρων της Πράξης Τροποποίησης (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης) (Σχετ. Πρωτ.26863-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
12. Έγκριση α) της σύναψης σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και Δήμου Αθηναίων για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου (δύο τμημάτων επί της οδού Πατησίων αρ. 356 και 358 αντίστοιχα), β) των όρων σύμβασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (δύο τμημάτων επί της οδού Πατησίων αρ. 356 και 358 αντίστοιχα) και γ) της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 6) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
13. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
14. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό 25) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 13370/16-01-2023 απόφασης Δημάρχου, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 Ν. 3852/2010, ως προς τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής τουαντικειμένου της σύμβασης Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου (Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Πρωτ. 26761-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
16. Έγκριση τροποποίησης του αιτήματος που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είκοσι πέντε (25) ατόμων, όπως αυτό είχε εγκριθεί με την τροποποιημένη 1227/2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Πρωτ. 24411- 23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14258/17-1-2023 Απόφασης Δημάρχου, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010, για την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ως προς την πρόσληψη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Αθηναίων με πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο κατόπιν σχετικής Προκήρυξης (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Πρωτ. 22271-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
18. Έγκριση για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για το διαγωνισμό που αφορά την «προμήθεια σάκων πορριμμάτων διαστάσεων 90Χ100 εκ. για τη συλλογή απορριμμάτων» (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Πρωτ. 26861-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
19. Έγκριση για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για το διαγωνισμό που αφορά την «προμήθεια, τοποθέτηση/εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος του Σεράφειου κολυμβητηρίου-αθλητικού και πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Αθηναίων, τμήμα 4:Εξοπλισμός Συστήματος Ασφαλείας» (Δ/νση Διαχείρισης και ΑνάπτυξηςΑνθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Πρωτ. 26858-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
20. Έγκριση για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για το διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια,τοποθέτηση/εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος του Σεράφειου κολυμβητηρίου-αθλητικού και πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Αθηναίων, για τα τμήματα 1, 2, 3, 5, 6» (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Πρωτ. 26859-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
21. Έγκριση για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής για το διαγωνισμό που αφορά «την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών οριοθέτησης κάδων» και συγκεκριμένα για την Ομάδα 1: Πλαστικά στοπ τροχών με τα αντίστοιχα υλικά πάκτωσής τους στο έδαφος (ούπατ και στριφώνια) και Εργασία τοποθέτησης πλαστικών στοπ τροχών (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Πρωτ. 26862-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
22. Έγκριση για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής για το διαγωνισμό που αφορά την «προμήθεια και τοποθέτηση υλικών οριοθέτησης κάδων» και συγκεκριμένα για την Ομάδα 2: Κίτρινο χρώμα διαγράμμισης (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Πρωτ. 26856-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
23. Έγκριση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών στο Ο.Τ. 88,89/55 στη γειτονιά Βεΐκου της 1ης Δ.Κ. (Σχετική η υπ` αριθμ. 371/22 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Πρωτ. 365635-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
24. Έγκριση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών στο Ο.Τ. 51063 στη γειτονιά του Παγκρατίου της 2ης Δ.Κ. (Σχετική η υπ` αριθμ. 369/22 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Πρωτ. 365639-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
25. Έγκριση για τη μη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών σε χώρο κείμενο επί της συμβολής των οδών Γρηγοροβίου και Κιθαιρώνος, σε τμήμα του Ο.Τ. 39 περιοχής 93, στη συνοικία Πατήσια της 5ης Δ.Κ. (Σχετική η υπ` αριθμ. 370/22 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Πρωτ. 365636-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
26. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο (ανακαίνιση Παιδικής Χαράς και Πάρκου Ραγκαβά) με την υλοποίηση της Δωρεάς που θα διενεργηθεί – κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του Ιδρύματος Ωνάση – από την “ΑΡΙΟΝΑ Α.Ε.” ως Φορέα Υλοποίησης (ιδιωτικός φορέας), βάσει του άρθρου 20 “Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους” του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», με την προϋπόθεση το Σχέδιο Σύμβασης που περιλαμβάνει τους όρους της Αποδοχής Δωρεάς θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Πρωτ. 25476-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
27. Έγκριση α) για την έγκριση της αποδοχής πρόθεσης δωρεάς (μελέτης και έργου) από το «Κοινωφελές Ίδρυμα “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”» χωρίς αντάλλαγμα και για την έγκριση περί των μελετών που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της μελέτης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΣ» και β) για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στο πλαίσιο της κατασκευής έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΣ» από Ανάδοχο που θα ορισθεί από την ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ, η οποία θα ενεργεί ως φορέας υλοποίησης κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” (Δωροθέτης), σύμφωνα με το Άρθρο 20 «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους» του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Πρωτ. 25477-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
28. Έγκριση της μελέτης του έργου “Ανάπλαση πλατείας Αρμενίων” στη 2η Δημοτική Κοινότητα (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετικό 23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
29. Έγκριση μελέτης της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων του έργου “Πάρκο
Ελευθερίας (Πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ)” στην 1η Δημοτική Κοινότητα (Δ/νση δοποιίας,
Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετικό 24) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
30. Έγκριση των Πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής και επικύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων “Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζόδρομων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι” (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετικό 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
31. Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών στο Ο.Τ. 162 της 7ης Δ.Κ. (Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή) για καθορισμό θέσης, διάταξης, όρων και περιορισμών δόμησης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΙΙΒΕΑΑ (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
32. Έγκριση α) της απευθείας μίσθωσης από το Δήμο Αθηναίων ακινήτου επί της οδού Πινδάρου 10, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη εξ αδιαιρέτου μεταξύ Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (50%) και Αμαλίειου Οικοτροφείου Θηλέων (50%) για την κάλυψη των πολιτιστικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, β) των όρων του προσυμφώνου σύμβασης μίσθωσης – πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής των όρων μίσθωσης, γ) της υπογραφής του προσυμφώνου σύμβασης μίσθωσης πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής και εν συνεχεία της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και δ) της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή του εν λόγω προσυμφώνου και εν συνεχεία της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
33. Έγκριση για α) τη διόρθωση της υπ΄αριθμ. 603/2022 ΑΔΣ που αφορά «μείωση του μισθώματος του κυλικείου Α που βρίσκεται στις παιδικές εξοχές του Αγίου Ανδρέα», ως προς το ποσοστό μειώσεως εκάστου μηνιαίου μισθώματος από 37,62% στο 32,38% που αντιστοιχεί στο ποσοστό των αποχωρούντων φιλοξενουμένων κατασκηνωτών στις παιδικές κατασκηνώσεις για τη θερινή περίοδο και β) τη μερική διαγραφή ποσών από ΑΧΚ (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 9) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
34. Έγκριση ή μη της με Α.Π. 11787/13-01-2023 απόφασης Δημάρχου περί 2ης χρονικής παράτασης υλοποίησης της με Α.Π. 183061/16-07-2018 Δήμου
Αθηναίων σύμβασης παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας κατ΄ άρθρο 16 παρ. 1 Ν. 4413/2016 με τίτλο: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΟΥ» μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε. επιπλέον κατά έξι (6)\ μήνες, ήτοι έως 18/07/2023 ή έως ότου ολοκληρωθεί η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της νέας σύμβασης παραχώρησης, αν αυτό επισυμβεί νωρίτερα από τους έξι (6) μήνες, άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
35. Έγκριση για την πρόωρη λύση ή μη της μίσθωσης του Καφέ – Εστιατορίου και του Κυλικείου που βρίσκονται στο Σεράφειο κολυμβητήριο (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
36. Έγκριση για την παράταση της μίσθωσης του κυλικείου που βρίσκεται στο Α΄ Κοιμητήριο, για δύο (2) ακόμα έτη, ήτοι έως 01/04/2025 και τον καθορισμό του μηνιαίου μισθώματος από την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 8) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
37. Έγκριση για Α) την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 607/2022 Α.Δ.Σ. και Β) τη
διαγραφή των ποσών που αναγράφονται στους ΑΧΚ 770/2022 έως 795/2022 κατά την περίοδο που εκτελέστηκαν έργα ανάπλασης στη Βαρβάκειο πλατεία (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 10) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
38. Έγκριση για τη διαγραφή συνολικού ποσού 1.350 € από μισθώματα του υπ΄αριθμ. 177 περιπτέρου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 56 (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 11) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
39. Έγκριση για τη διαγραφή συνολικού ποσού 58,44 € από μισθώματα του υπ΄αριθμ. 203 περιπτέρου επί της οδού Αχαρνών 182 (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 12) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
40. Έγκριση για τη διαγραφή συνολικού ποσού 78,9 € από μισθώματα του υπ΄αριθμ. 240 περιπτέρου επί της οδού Βασ. Σοφίας 121 (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 13) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
41. Έγκριση για τη διαγραφή συνολικού ποσού 2.566,66 € από μισθώματα του υπ΄αριθμ. 336 περιπτέρου επί της οδού Αθηνάς και Λυκούργου (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 14) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
42. Έγκριση για την αντικατάσταση του Προέδρου της Εκτιμητικής Επιτροπής,
σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 (άρθρο 186 παρ. 5) και το ΠΔ 270/81 (Δ/νση
Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό 7) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
43. Έγκριση για α) τον ορισμό Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) καθώς και του Αναπληρωτή του και β) τον ορισμό των εκπροσώπων
παραγωγικών τάξεων ώστε να συγκροτηθεί στη συνέχεια η Δημοτική πιτροπή Παιδείας με απόφαση Δημάρχου (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια ΒίουΜάθησης) (Σχετ. Πρωτ. 25525-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
44. Έγκριση της πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης, με το ποσό των 1.000€, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ης Δημοτικής Κοινότητας για τη στήριξη της λειτουργίας του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΕΛΕΠΑΠ (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Πρωτ. 2513-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
45. Έγκριση παραχώρησης ή μη μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του 29ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών στο 93ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, προκειμένου να λειτουργήσει ως παράρτημα του εν λόγω Νηπιαγωγείου και για το σχολικό έτος 2022-2023 (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Πρωτ.11513-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
46. Έγκριση για την αποδοχή δέκα (10) σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά το έτος 2023 και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Πρωτ. 11518-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
47. Έγκριση για την αποδοχή είκοσι (20) σπουδαστών Α.Ε.Ι. για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά το έτος 2023 και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Πρωτ. 11519-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
48. Έγκριση για τον ορισμό της νέας Αντιδημάρχου Πολιτικών Ισότητας Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας κυρίας Αικατερίνης Κατριβάνου ως Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετικό 15) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ
49. Έγκριση τέλεσης ή συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων, για το έτος 2023, σε α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, συνέδρια, συνόδους και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή οι Κοινότητες, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του και β) όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή οι Δημοτικές Κοινότητες (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Πρωτ.11516-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
50. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Αστικών και Κτιριακών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως, κ. Βασιλείου – Φοίβου Αξιώτη, στο Παρίσι από τις 16 έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2023, προκειμένου να συμμετάσχει στα CDP Awards 2022 (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Πρωτ. 25526-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
51. Έγκριση της μετάβασης του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Μετάβασης & Παιδείας κ. Νικολάου Βαφειάδη στη Θεσσαλονίκη από 26 έως και 28 Ιανουαρίου 2023 για τη συμμετοχή του σε Επιστημονική Ημερίδα με θέμα “Κοινωνικές Δεξιότητες – Δεξιότητες Ζωής για στελέχη Διοίκησης” (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό 26) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
52. Έγκριση της ένταξης του Δήμου Αθηναίων στο Σύνδεσμο Προστασίας &
Ανάπτυξης Υμηττού – Σ.Π.Α.Υ. για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής,
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Υμηττού (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
53. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Ρ.Α. για το οικονομικό έτος 2023 (Σχετική η υπ΄ αριθμ. 1/2023 – ΑΔΑ: 9ΘΔΙΟΡΘ7-Ο09 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α.) (Σχετ. Πρωτ. 25750-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
54. Έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από το Δήμο Αθηναίων, ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.222,00€) για τη διενέργεια κοινωνικών δράσεων του έτους 2023 (Γραφείο Δημάρχου) (Σχετικό 17) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
55. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Α΄/2022 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 365633-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
56. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Α΄/2022 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 365632-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
57. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Α΄/2022 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 365631-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
58. Έγκριση για την αποδοχή ή μη του πρακτικού της ΣΤ΄/2022 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 365630-22) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
59. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Θ΄/2022 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 3933-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
60. Έγκριση για την αποδοχή ή μη του πρακτικού της Θ΄/2022 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 3932-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
61. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Η΄/2022 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 3931-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
62. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Η΄/2022 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 3930-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
63. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Β΄/2022 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 24410-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
64. Έγκριση για τη διαγραφή των εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ: 7815/2007/2008, 37880/2008/2009, 15507/2018/2021, συνολικού ποσού 371,00€ πλέον προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκε στην κα ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ από παράβαση ΚΟΚ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 25486-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
65. Έγκριση για τη διαγραφή των εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ 23106/2000/2000, 52135/2001/2001, ποσού 176,08€ πλέον προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκαν στον κ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ από παράβαση ΚΟΚ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 26755-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
66. Έγκριση για τη διαγραφή των εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ 118357/2021/2022 ποσού 50,00€ πλέον προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκαν στην κ. ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΟΚΟΥΡΑ από παράβαση ΚΟΚ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 26749-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
67. Έγκριση για τη διαγραφή των εγγραφών συνολικού ποσού 1.660,00€ πλέον προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκαν σε διάφορους υπόχρεους από παραβάσεις ΚΟΚ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 26747-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
68. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ: 21609/2020/2022, ποσού 40,00€ πλέον προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκε στην κα ΠΕΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ από παράβαση ΚΟΚ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 25487-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
69. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ: 118320/2019/2021, ποσού 700,00€ πλέον προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκε στον κ. ΜΠΑΛΑΤΣΟ ΠΑΥΛΟ από παράβαση ΚΟΚ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 25484-3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
70. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ: 46173/2007/2008, ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκε στην κα ΕΞΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ από παράβαση ΚΟΚ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 25481-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
71. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ: 81425/2008/2012, ποσού 500,00€, που βεβαιώθηκε στον κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ ΠΕΤΡΟ από παράβαση ΚΟΚ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 25478-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
72. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ: 1057/2021/2022, ποσού 273,28€ πλέον προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκε στον κ. ΜΠΕΤΣΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ10 ΑΓΓΕΛΟ από παράβαση Τέλους Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (Δ/νσηΔημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 25662-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
73. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ: 1300/2021/2022, ποσού 200,00€ πλέον προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκε στην εταιρεία EUROCARGO LOGISTICS IKE από παράβαση Κανονισμού Καθαριότητας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 25661-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
74. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ: 1304/2021/2022, ποσού 1.000,00€ πλέον προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκε στην εταιρεία ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ από παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 25663-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
75. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ: 28809/2021/2022, ποσού 716,88€, που βεβαιώθηκε στην κα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ από παράβαση Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 25482-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
76. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων φορολογικών εγγραφών συνολικού ποσού 10.230,00€ πλέον προσαυξήσεων, λόγω λανθασμένης εγγραφής (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 26753-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
77. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων φορολογικών εγγραφών συνολικού ποσού 1.200,00€ πλέον προσαυξήσεων, λόγω λανθασμένης εγγραφής (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Πρωτ. 26751-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
78. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 1.401,04€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26740-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
79. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 760,84€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26756-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
80. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 275,78€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26744-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
81. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 122,68€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26757-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
82. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 288,77€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26762-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
83. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 952,67€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26752-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
84. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 944,90€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26779-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
85. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 1.195,26€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26777-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
86. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 441,10€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26772-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
87. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 468,15€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26778-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
88. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των προσαυξήσεων και τόκων, 1.180,74€, λόγω μη επίδοσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Πρωτ. 26771-23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προηγούμενο άρθροΕγκρίνει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας το ΔΣ Πειραιά
Επόμενο άρθρο