Με επτά θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 22 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου , με τα εξής θέματα:
1 Συζήτηση επί του Απολογισµού πεπραγµένων ∆ήµου Αµαρουσίου και Ν.Π.∆.∆., έτους 2020.
2 Ορισµός διαχειριστή των λογαριασµών του ∆ήµου που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, και εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταµειακής Υπηρεσίας για χρήση του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank
3 Έγκριση Τροποποίησης της 90/2020 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ορισµός ως Επιτροπής Παραλαβής Τροφίµων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής του για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
4 Έγκριση ή µη ∆ηµιουργίας µητρώου εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων
5 Έγκριση ή µη ίδρυσης λειτουργίας Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.), στο ∆ήµο Αµαρουσίου
6 Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 79/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Έγκριση ή µη χωροθέτησης µίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης, σε κοινόχρηστο xώρο (οδόστρωµα), στη συµβολή των οδών Στρατηγού Λέκκα αρ. 39 & Μ. Αλεξάνδρου, στο Μαρούσι, για τις ανάγκες λειτουργίας φαρµακείου”
7 Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 80/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Έγκριση ή µη χωροθέτησης µίας (1) θέσης στάθµευσης – mini bus, σε κοινόχρηστο xώρο (οδόστρωµα), επί της οδού Νερατζιωτίσσης αρ. 15, στο Μαρούσι”