Με τη διάταξη του άρθρου 72 του ν. 5027/2023 Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα κλπ ορίζεται ότι: «Οφειλές προς τους δήμους, από οποιαδήποτε αιτία, που γεννήθηκαν μέχρι και τις 31.12.2018, αν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, μπορούσαν να αναζητηθούν-βεβαιωθούν, εξακολουθούν να αναζητούνται και να βεβαιώνονται για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος ενώ στο άρθρο 73 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: Τα άρθρα 2 και 6 του α.ν. 344/1968 περί ( πενταετούς) αποσβεστικής προθεσμίας βεβαιώσεως εσόδων και παραγραφής αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων.
Ωστόσο με την υπ. αριθμ. 524/2024 απόφαση του 27ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και την 1795/2024 απόφαση του 27ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αποφασίστηκε ότι δεν είναι σύννομη η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του νόμου αυτού σε απολεσθείσες αξιώσεις , διαφορετικά θα επρόκειτο για παράταση (αναβίωση) αποσβεστικής προθεσμίας, κατά παράβαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου, της αναλογικότητας, της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας, οι οποίες πηγάζουν τόσο από τη συνταγματική, όσο και από την ενωσιακή νομοθεσία (πρβλ. ΔΕφΠειρ 150/2023, ΔΕφΑθ 1608/2022, 2922/2020).
Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις αφορούσαν στην ακύρωση πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα από οφειλές που μετα την παρέλευση πενταετίας από την γένεση τους είχαν αποσβεστεί.
Οι εντολείς μου προέβαλαν ότι η ως άνω ρύθμιση δεν δύναται να καταλαμβάνει οφειλές που είχαν ήδη αποσβεσθεί κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 5027/2023, καθόσον η αναβίωση αυτών και η ρύθμιση αναδρομικά, κατά τρόπο επαχθή, ήδη περατωθεισών βιοτικών σχέσεων αντίκειται όχι μόνο στη συνταγματική αρχή της ισότητας αλλά, προεχόντως, στις εκ της αρχής του κράτους δικαίου ευθέως συναγόμενες επιμέρους συνταγματικές αρχές της νομικής ασφάλειας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης πράγμα που έγινε και δεκτό. Κατόπιν τούτου αναμένεται σωρεία προσφυγών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

* Ελευθέριος Λεβαντής, Δικηγόρος
( Ο Λευτέρης Λεβαντης ξεκίνησε με την ενασχόλησή σε θέματα ειδικού διοικητικού δίκαιου ως Νομικος Σύμβουλος του τοτε Περιφερειάρχη Αττικής Μιχάλη Κυριακίδη.
Έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος Θάνου Μωραΐτη , της Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Μαργαρίτας Καραβασίλη , του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του ΥΠΕΚΑ, καθώς και Εθνικών και διεθνών ερευνητικών οργανισμών. Ως δικηγόρος ειδικεύεται το διοικητικό δίκαιο και είναι σύμβουλος της Δήμαρχου Πεντέλης Νατάσας Κοσμοπούλου)

Προηγούμενο άρθροΠρόταση Ζαχαριάδη να διοργανώνει ετησίως ο δήμος Αθηναίων το Forum της Πνύκας, για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση
Επόμενο άρθροΒραβεύτηκε ο Μώραλης από το ΕΒΕΠ για το σημαντικό του έργο