Home -top Αλλαγές στις παραχωρήσεις αιγιαλού και τη ναυαγοσωστική κάλυψη; Προτάσεις στην κυβέρνηση ...

Αλλαγές στις παραχωρήσεις αιγιαλού και τη ναυαγοσωστική κάλυψη; Προτάσεις στην κυβέρνηση από την ΠΕΔ Κρήτης

Η ΠΕΔ Κρήτης κατέθεσε έγκαιρα στην ΚΕΔΕ ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην διαδικασία Παραχώρησης Αιγιαλού και Παραλίας και για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη, η οποία λήγει στις 31/12/2022 και έχει αναχθεί σε μείζον πρόβλημα για τους Δήμους
Στο έγγραφο της ΠΕΔ Κρήτης επισημαίνονται όλες οι σοβαρές αδυναμίες του συστήματος, αλλά και το οικονομικό πρόβλημα που δημιουργεί στους Δήμους η διαχείριση του αιγιαλού όπως γίνεται σήμερα.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ κ. Κουράκης, πέρα από την επιστολή, επικοινώνησε τόσο με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου όσο και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας Γρηγ. Κωσταντέλλο τους ενημέρωσε για τις θέσεις της ΠΕΔ Κρήτης αλλά και τις ανησυχίες του για την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί,
Οι θέσεις ΠΕΔ Κρήτης εστάλησαν και στους αρμόδιους Υπουργούς κ. κ. Βορίδη Μαυρουδή, Πλακιωτάκη Ιωάννη και Πέτσα Στυλιανό.

Η επιστολή
Το πλήρες κείμενο της επιστολής, έχει ως εξής :
Με αφορμή την λήξη της παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με την υπ. αρ. 66404ΕΞ/2020/15-5-2020 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 219, θα θέλαμε να σας τονίσουμε για άλλη μια φορά τον αρνητικό αντίκτυπο που πλέον προκαλεί στα οικονομικά των Δήμων η διαχείριση του αιγιαλού όπως έχει διαμορφωθεί το νομικό πλαίσιο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι:
Το μισθωτικό αντάλλαγμα από την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού κατανέμεται μόνο 70% υπέρ των οικείων ΟΤΑ και το 30% εισπράττεται από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, ενώ το σύνολο των δαπανών και των εργατοωρών από την διαχείριση του το αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι Δήμοι. Σημειώνεται ότι η αναλογία αυτή ισχύει κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω πανδημίας, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι ακόμα μικρότερη και διαμορφώνεται σε 60% υπέρ των οικείων ΟΤΑ και 40% υπέρ της Κτηματικής Υπηρεσίας.
Από την άλλη ο νομοθέτης έχει εξαιρέσει τους Ο.Τ.Α. από τη συμμετοχή τους στα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή προστίμων αυθαίρετης χρήσης των χώρων, εξαίρεση ακατανόητη για μας, καθώς οι Ο.Τ.Α. έχουν την ευθύνη για το ναυαγοσωστικό έργο, την αισθητική και την καθαριότητα των χώρων, ανεξαρτήτως αν γίνεται νόμιμη ή αυθαίρετη χρήση.
Δυστυχώς δεν είναι λίγοι όσοι κάνουν αυθαίρετη χρήση του χώρου προτιμώντας να πληρώσουν το πρόστιμο το οποίο συνήθως είναι ίσο με το μίσθωμα που θα πλήρωναν εφόσον νομίμως αποκτούσαν το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού. Έτσι και την φορολογική ενημερότητα που απαιτείται αποφεύγουν και πληρώνουν το πρόστιμο μετά το τέλος της σεζόν και όχι στην αρχή που το καταβάλουν οι έχοντες σύμβαση.
Η κατάσταση τέλος γίνεται δυσμενέστερη με τη μείωση των εσόδων από την παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού που επέφερε η ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε, η οποία προβλέπει μειώσεις στα μισθώματα που καταβάλουν οι ενοικιαστές (-60% το 2020, -40% το 2021 και -30% το 2022). Ειδικά για το έτος 2022 αυτό μας φαίνεται ακατανόητο.
Αναφορικά με την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου, οι Δήμοι εφάρμοζαν τις διατάξεις του ΠΔ 71/2020, το οποίο επέφερε αλλαγές που αφορούσαν τόσο σε θέματα εξοπλισμού, με την πρόβλεψη περισσότερου εξοπλισμού, όσο και σε θέματα προσωπικού, με την πρόβλεψη εποπτών ναυαγοσωστών, χειριστών μηχανοκίνητων σκαφών και αύξηση του αριθμού των ναυαγοσωστών τόσο στους πύργους όσο και στα πλέοντα σκάφη.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι διατήρησε την πρόβλεψη του προηγούμενου ΠΔ που ήταν η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης μόνο εγκεκριμένων σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη ο νομοθέτης αντιμετώπισε την ανάθεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης με απόλυτα συντεχνιακό τρόπο, οδηγώντας σε μία υπερτίμηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας – εκτόξευση του κόστους – αποτέλεσμα της ανυπαρξίας του ανταγωνισμού, χωρίς ωστόσο αυτή να συνοδεύεται από την ανάλογη βελτίωση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των λουτρικών εγκαταστάσεων, μιας και στα δύο καθεστώτα συμμετοχής στον διαγωνισμό (ΠΔ 23/2000 και 31/2018 – 71/2020) οι αναλαμβάνοντες την υπηρεσία ήταν υποχρεωτικά πτυχιούχοι ναυαγοσώστες.
Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού από τους οικείους Δήμους έχουν φορολογικό συντελεστή 10% επί των ακαθαρίστων εσόδων, ο οποίος είναι παντελώς ασύμφορος για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Σας δηλώνουμε λοιπόν ότι ανησυχούμε για την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί, καθώς πλέον τα έσοδα των Δήμων (τα τελευταία τρία χρόνια) από την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού – παραλίας είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδα που απαιτούν οι υποχρεώσεις ναυαγοσωστικής κάλυψης, αισθητικής και καθαριότητας των λουτρικών εγκαταστάσεων, και που παραβιάζει το άρθρο 102 του Συντάγματος και συγκεκριμένα την παρ. 5 αυτού με την οποία προβλέπεται ΟΤΙ «κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων».
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε άμεσα:
1. Την αύξηση της κατανομής των εσόδων από τις μισθώσεις παραχώρησης αιγιαλού προς τους Δήμους και την Κτηματική Υπηρεσία από την αναλογία 70-30 σε 80-20. Η ίδια αναλογία να ισχύσει για όλες τις συμβάσεις παραχώρησης ανεξαρτήτου του χρόνου κατάρτισης τους καθώς και για τα επιβαλλόμενα πρόστιμα προς τρίτους.
2. Την τροποποίηση του ΠΔ 71/2020 ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να αναθέτουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη και σε ιδιώτες και όχι αποκλειστικά σε σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης οι οποίοι σαφώς θα τηρούν τις προϋποθέσεις του ΠΔ (πιστοποιημένους ναυαγοσώστες, εξοπλισμό κτλ).
3. Την επιχορήγηση των Δήμων ανά ναυαγοσωστικό πύργο για την κάλυψη του πραγματικά δυσβάστακτου κόστους.
4. Την τροποποίηση του ΠΔ 71/2020 αναφορικά με τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας παραλίας ως πολυσύχναστης προκειμένου να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός του αριθμού τους.
5. Την έγκαιρη έκδοση της νέας ΚΥΑ για την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας ώστε να ακολουθηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες και να είναι έτοιμοι οι Δήμοι για τη νέα χρονιά.
6. Τη μείωση του επαχθούς φορολογικού συντελεστή των Δημοτικών Επιχειρήσεων επί των ακαθαρίστων εσόδων από το 10% στο μέγιστο 5%.

Exit mobile version