Home Δήμοι 5,5 εκατ. ευρώ στο δήμο Αθηναίων για απαλλοτριώσεις ανικήτων

5,5 εκατ. ευρώ στο δήμο Αθηναίων για απαλλοτριώσεις ανικήτων

Με σημαντικά θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα , 19 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
Μεταξύ των 34 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι το αναψυκτήριο επί της πλατείας Συντάγματος , η συντήρηση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας , η έγκριση επιχορήγηση 5,5 εκατ. ευρώ για εξόφληση δεσμευμένων προς απαλλοτρίωση ακίνητα κ.α .Πιο αναλυτικά όλα τα θέματα είναι τα εξής :

1) Έγκριση ή μη της μεταβίβασης στην Οικονομική Επιτροπή των αρμοδιοτήτων που αφορούν Α. στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων ως ορίζεται στο άρθρο 11§2 του ισχύοντος Κανονισμού Κοιμητηρίων (ΑΔΣ 1020/20-07-17) καθώς και Β. στην παράταση του ενταφιασμού σε τάφους τριετούς ταφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 § 2 του ισχύοντος Κανονισμού Κοιμητηρίων (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 167898-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
2) Έγκριση για την ανανέωση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, από 01-08-21 και για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της Πράξης, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της πράξης “Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα στα Πολυδύναμα Κέντρα Κυψέλης (6η Δ.Κ.), Σόλωνος (1η Δ.Κ.) και Νέου Κόσμου (2η Δ.Κ.) (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187592-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3) Έγκριση της πρακτικής άσκησης επτά (7) ασκούμενων δικηγόρων για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες (από 01-10-2021 έως εν δυνάμει και 30-09-2022) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 4α) και β) του Ν. 4745/2020 και την 11450/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 784 τ.Β`/2016) με συνολική δαπάνη ποσού πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (50.400,00€). (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 173584-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4) Έγκριση για την αναστολή ή μη της υλοποίησης της υπ` αριθμ. 284/2020 ΑΔΣ και του υπ` αριθμ. 143454/26-06-2020 πρωτοκόλλου περί διοικητικής αποβολής του μισθωτή του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Δ. Αρεοπαγίτου (έναντι Ηρωδείου) κου Μάλλιου Θεόδωρου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 183310- 21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
5) Έγκριση Α. της έκδοσης ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της κας Ελένης Γλεντζή μισθώτριας του κενωθέντος περιπτέρου το οποίο βρίσκεται επί της Πλατείας Μοναστηρακίου αριθμ. 2 και Β. της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή και έκδοση του εν λόγω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185810-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
6) Α) Έγκριση διάθεσης τεσσάρων οχημάτων από τη Διεύθυνση Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ) της ΑΑΔΕ, στο Δήμο Αθηναίων σε υλοποίηση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 10925/11.06.2021 και 12365/22.06.2021 Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας, Β) Ορισμός τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των ανωτέρω αποφάσεων και Γ) Εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου κ. Αβραμίδη Νικόλαου όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα για τη διάθεση των οχημάτων στον Δήμο Αθηναίων, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να τεθούν αυτά σε κυκλοφορία (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 173592-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
7) Έγκριση για την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου κ. Αβραμίδη Νικολάου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως προβεί στο όνομα και για λογαριασμό του Δ. Αθηναίων 1. στην υπογραφή του συμβολαίου δωρεάς δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων 16m3 μεταξύ της εταιρείας « Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ» και του Δήμου Αθηναίων με τη διαλυτική αίρεση ότι η σύμβαση συνεργασίας με αρ. πρωτ. 215332/29.9.2020 δεν θα λήξει πριν τις 28/9/2026 καθώς επίσης και στην υπογραφή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης των παραπάνω οχημάτων και 2. στην υπογραφή της αντίστοιχης δήλωσης φόρου αποδοχής δωρεάς. (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 172010-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
8) Έγκριση ή μη της παράτασης διάθεσης του υπό στοιχεία ΚΗΗ 1847 (ΔΑ 2006) κλειστού απορριμματοφόρου οχήματος, μάρκας IVECO, στον Δήμο Τριφυλίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών μετά την λήξη του χρόνου παραχώρησης (19/08/2021) που καθορίστηκε με την 145/21 ΠΔΣ, για την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών και των προβλημάτων του Δήμου.(Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 179321-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
9) Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείου του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 186172-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
10) Έγκριση ή μη της μετατροπής του χώρου του κυλικείου του Γ΄ Κοιμητηρίου σε χώρο τέλεσης Πολιτικών Κηδειών(Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187443-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. – ΣΚΙΑΔΑΣ
11 Γνωμοδότηση για ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187434-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12) Έγκριση της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2021 (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 1)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
13) Έγκριση καταστάσεων Β` Τριμήνου του Δήμου Αθηναίων έτους 2021 (Δ/νση Οικονομικών)(Σχετικό έγγραφο 3)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
14) Έγκριση των Προϋπολογισμών Εσόδων – Εξόδων του οικονομικού έτους 2021 των Φιλανθρωπικών Σωματείων – Ιδρυμάτων προκειμένου να λάβουν την τακτική επιχορήγηση από την Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2021 (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 186180-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
15) Έγκριση ή μη για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 50 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, στον κ. Τσολάκη Εμμανουήλ, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 700,00€ αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την παρέλευση δύο (2) ετών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 186318-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
16) Έγκριση για Α) την εκμίσθωση: 1) των υπ΄ αριθμ (1/8Π-Κ6) – (1/8Π-Κ15) – (1/8Π-Κ19) – (1/8Π – Κ20) και 2/8Π Κ8 – Κ9 καταστημάτων στον δημοτικό οικισμό Δουργουτίου 2) του υπ΄ αριθμ. 47 Καταστήματος Ιχθυοπωλείο 3) των υπ΄ αριθμ. 26 και 45 πάγκων Ιχθυοπωλείων στην Κεντρική Δημοτική Αγορά 4) του υπ΄ αριθμ. 1 καταστήματος εντός της στοάς στη Βαρβάκειο Πλατεία 5) του Κυλικείου– Αναψυκτηρίου Πέτρινο στον Βοτανικό, με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν 3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και Β) τη δημοσίευση στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων των ως άνω δημοτικών ακινήτων λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας(κατά το άρθρο 4§2 του Π.Δ. 270/81) (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 186335-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
17) Έγκριση α) της δωρεάν παραχώρησης ή μη των υπ΄ αριθμ. 1/8Π Κ3, 1/8Π Κ4 και 1/8Π Κ5 καταστημάτων στον οικισμό Δουργουτίου στον Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ β) της διάρκειας παραχώρησης και γ) της εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω συμβάσεως παραχώρησης (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 186270-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
18) Έγκριση ή μη για την επιβολή προστίμου στην κα Νάτση Μαρία του Άλφρεντ ποσού 250,00€ για αυθαίρετη κλάδευση (1) δένδρου στην οδό Αναγνωστοπούλου 26 (Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 186296-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ
19) Έγκριση για α) τη δωρεάν παραχώρηση ή μη των με αριθ.1/8Π Κ1, 1/8Π Κ2, 1/8Π Κ23 και 1/8Π Κ24 καταστημάτων στον οικισμό του Δουργουτίου στον κ. Θεοχαρόπουλο Ιωάννη β) τη διάρκεια παραχώρησης και γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω συμβάσεως (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. – ΣΚΙΑΔΑΣ
20) Έγκριση για α) τη δωρεάν παραχώρηση ή μη των με αριθ.1/8Π Κ10, 1/8Π Κ11 και 1/8Π Κ14 καταστημάτων στον οικισμό του Δουργουτίου στην Λέσχη Ελλήνων Μοτοσικλετιστών β) τη διάρκεια παραχώρησης και γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω συμβάσεως (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187483-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. – ΣΚΙΑΔΑΣ
21) Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη του Δημοτικού Ακινήτου (αναψυκτηρίου) που βρίσκεται επί της Πλατείας Συντάγματος στην πλευρά της οδού Όθωνος, καθώς και τη δωρεάν χρήση 150 τ.μ. εξωτερικού χώρου στην εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολή Αθηνών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187439-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. – ΣΚΙΑΔΑΣ
22) Έγκριση για α) τη δωρεάν παραχώρηση ή μη δύο στεγασμένων μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων εντός του Άλσους Πολυγώνου, στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (10 Σύστημα Αεροπροσκόπων Άρεως) β) τη διάρκεια παραχώρησης για 20 έτη και γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω συμβάσεως.(Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ.. Γεν. Πρωτ.187431-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. – ΣΚΙΑΔΑΣ
23) Έγκριση ή μη αποζημίωσης ποσού 1.015.808,00€ για την Απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Επικλέους, Σάρωνος, Αριοβαρζάνου στην περιοχή Προμπονά βάσει της 10/2012 πράξης αναλογισμού αποζημίωσης σύμφωνα με τις υπ` αριθμ. 44489/14-06-2021 και 46948/23-06-2021 Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με τις οποίες επιχορηγούνται Δήμοι της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους. (Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
24) Έγκριση ή μη για την αποδοχή των Α.Π. 127738/17-5-2021 & 165633/24- 6-2021 υπεύθυνων δηλώσεων διατήρησης, δικαιούχων αποζημίωσης, για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης επί των οδών Επικλέους, Σάρωνος, Αριοβαρζάνου στην περιοχή Προμπονά, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 10/2012 πράξη αναλογισμούβάσει της διάταξης του άρθρου 11 του Ν. 2882/2001 (Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
25) Έγκριση για την παρακατάθεση ή μη αποζημίωσης σύμφωνα με τις υπ` αριθμ.44489/14-06-2021 και 46948/23-06-2021 Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με τις οποίες εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (Δεσμευμένα προς απαλλοτρίωση ακίνητα) συνολικού ποσού 5.500.000,00€ (Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ
26) Έγκριση ή μη τιμής ένεκεν ενταφιασμού του ΝΕΡΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στον με στοιχεία 2/337 τάφο τριετούς χρήσεως του Γ΄ Κοιμητηρίου, χωρίς την καταβολή των αναλογούντων τελών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. – ΣΚΙΑΔΑΣ
27) Έγκριση ή μη της διαγραφής του ποσού των διακοσίων σαράντα έξι ευρώ (246€) από οφειλές φύλαξης οστών για τα έτη 2010 και 2011, λόγω οικονομικής αδυναμίας του αιτούντος κου Αλεξάνδρου Παπαστεργίου. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.187419-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. – ΣΚΙΑΔΑΣ
28) Έγκριση ή μη του ενταφιασμού του ΔΟΚΙΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σε τάφο τριετούς χρήσεως του Γ΄ Κοιμητηρίου, χωρίς την καταβολή των αναλογούντων τελών ενταφιασμού και φιλοξενίας στον ψυκτικό θάλαμο.(Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. – ΣΚΙΑΔΑΣ
29) Έγκριση ή μη της μεταβίβασης των μισθωτικών δικαιωμάτων του με αριθμ. 7 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά από τον κ. Ζερβό Σταύρο στην <> αφού προσκομισθούν από τα μέλη της εταιρείας οι φορολογικές και οι ταμιακές ενημερότητες. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187464-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. – ΣΚΙΑΔΑΣ
30) Έγκριση για την αποδοχή της ανάληψης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης σχολείων του Δήμου Αθηναίων που περιλαμβάνονται στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας, προκειμένου ο Δήμος Αθηναίων να συμπεριληφθεί στην υποβολή πρότασης της ΚΤΥΠ Α.Ε. για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020” του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Γκράβας” (Δ/νση Κτηριακής Υποδομής)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187366-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
31) Έγκριση της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο “Επικαιροποίηση – Προσαρμογή της Μελέτης Διαμόρφωσης του κάτω τμήματος της Πλατείας Συντάγματος μεταξύ των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Μητροπόλεως (Σχετική η υπ` αριθμ. 425/21 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οδοποιίας , Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετικό έγγραφο 13) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.-Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
32) Έγκριση για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης Ιαπωνικού Κήπου εντός του χαρακτηρισμένου ως κοινόχρηστου χώρου που περικλείεται από τις οδούς Μιχαλακοπούλου – Πρατίνου, Νηριήδων και Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου στο Παγκράτι από ιδιωτικό φορέα, βάσει του άρθρου 20 του Ν.Ο.Κ., με την προϋπόθεση ότι οι όροι αποδοχής της δωρεάς θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.-Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ(Σχετικό έγγραφο 2)
33) Έγκριση για την αφαίρεση δια κοπής ενός δένδρου (Ελιά) που βρίσκεται στο μέσον έμπροσθεν του πάρκινγκ της οικοδομής στην οδό Μουσών και Σιφογιάννη (περιοχή Γηροκομείο – Ν. Φιλοθέη), ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων, με την προϋπόθεση να φυτευτεί νέο δένδρο Ελιάς στον άνω χώρο του πεζοδρομίου (στον αμέσως διπλανό λάκκο της Ελιάς που έχει κλίση προς τη μάνδρα της οικοδομής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 179434-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ
34) Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Τοσίτσα και Ζωσιμάδων στα Εξάρχεια (Σχετική η υπ` αριθμ. 424/21 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185119-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.- Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Exit mobile version