Με 45 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη 29 του μηνός το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά .Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (9η).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Γ’ τριμήνου έτους 2023, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 30/9/2023.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
3. Έγκριση κανονισμού τελών υπαίθριου εμπορίου και περιπτέρων έτους 2024.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
4. Τροποποίηση της 311/2023 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, ως προς το πίνακα προστίμων του Κανονισμού καθαριότητας.
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας
5. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά ΟΠΣ 5142538, στο πλαίσιο της Πράξης: Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 03 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.
Εισηγητής: Δήμαρχος
6. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής για την επέκταση προμήθειας πομποδεκτών και εγκατάσταση-συντήρηση του εξοπλισμού του ραδιοδικτύου για τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Δήμαρχος
7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
8. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το έργο: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό ΟΠΣ 5048183 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
9. Έγκριση ή μη των όρων και της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, με αντικείμενο τη ΔΙΑΘΕΣΗ 5 ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου.
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας
10. Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 60131/29-12-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011934582 2022-12-30) σύμβασης περί προμήθειας Ανταλλακτικών – Αναλώσιμων Υλικών και Παροχή Υπηρεσιών για την Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Πειραιά κατά 50%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 132.
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας
11. Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ και ΣΙΑ – ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και διακριτικό τίτλο RECYCOM και του Δήμου Πειραιά για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Πειραιά.
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας
12. Έγκριση παράτασης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 60134/30-12-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV 007964248 2020-12-30) σύμβασης που αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής
13. Καθορισμός του αριθμού των δόσεων που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2024 από καταστήματα Κ.Υ.Ε. και εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5043/2023 άρθρο 3.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
14. Μίσθωση ακινήτων για τη μεταστέγαση του γραφείου της Δ’ Δημ. Κοινότητας.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής
15. Έγκριση παράτασης ορισμού Διαχειριστών των λογαριασμών του Δήμου μας στις Τράπεζες και ορισμού χρηστών των κωδικών e-banking.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
16. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση οδού Δωδεκανήσου και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά» έως την 31η Μαρτίου 2024.
Εισηγητής: Δήμαρχος
17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο: Αναβάθμιση – Συντήρηση – Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Α.Α 3/2021 και παράταση του έργου κατά τέσσερις μήνες ήτοι έως 23-06-2024.
Εισηγητής: Δήμαρχος
18. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Συντηρήσεις και Επισκευές Διατηρητέων Κτιρίων του Δήμου Πειραιά ΜΝ. 1/2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος
19. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου: Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθμών Α/Α 1/2021.
Εισηγητής: Δήμαρχος
20. Έγκριση παράτασης υποβολής παραδοτέου Π4 «Εκθέσεις αξιολόγησης», που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, από 23-11-2023 για τις 20-12-2023, και αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της ένωσης οικονομικών φορέων BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ και ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
21. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
22. Παραχωρήσεις χώρων, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων δράσεων Χριστούγεννα στις Γειτονιές, που θα πραγματοποιηθούν από 1 Δεκεμβρίου 2023 έως και 7 Ιανουαρίου 2024 σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
23. Διεξαγωγή χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
24. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 628,54 € που αντιστοιχούν σε οφειλές από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, με την προϋπόθεση της καταβολής της κύριας οφειλής.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
25. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 770,88 € που αντιστοιχούν σε οφειλές από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, με την προϋπόθεση της καταβολής της κύριας οφειλής.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
26. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 1.140,23 € που αντιστοιχούν σε οφειλές από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, με την προϋπόθεση της καταβολής της κύριας οφειλής.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
27. Διαγραφή ποσού 80,00 € από παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησής της μέσω ΕΛΤΑ.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
28. Διαγραφή οφειλής ποσού 185,70 € που αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών για τη συναλλασσόμενη εταιρεία με κωδικό οφειλέτη 701563 λόγω διαγραφής της οφειλής για την οποία έγινε η κατάσχεση.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
29. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ποσού 324.627,60 € μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4495/2017 για τον υπόχρεο με κωδικό 904772.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
30. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 341,11 €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, με την προϋπόθεση της καταβολής της κύριας οφειλής.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
31. Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων συνολικού ποσού 296,78 € που αντιστοιχούν σε οφειλές από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, με την προϋπόθεση της καταβολής της κύριας οφειλής.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
32. Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων συνολικού ποσού 292,70 €, που αντιστοιχούν σε οφειλές από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη, λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, με την προϋπόθεση της καταβολής της κύριας οφειλής.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
33. Διαγραφή ποσού 2.114,00 €, το οποίο αφορά σε παραβάσεις, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
34.Διαγραφή ποσού 1.296,70 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
35. Διαγραφή ποσού 956,50 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
36. Διαγραφή ποσού 331,00 €, το οποίο αφορά σε βεβαιωμένες οφειλές για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. εταιρειών μίσθωσης οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 Ν. 4795/17-04-2021 Φ.Ε.Κ. 62Α .
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
37. Διαγραφή ποσού 300,00 € το οποίο αφορά στην με αριθ. 17302/08-10-2022 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Λιμενικού τμήματος Πειραιά (Τροχαία), διότι πληρώθηκε στο ταμείο του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
38. Διαγραφή μιας βεβαιωμένης παράβασης του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΝΚ 4819/30-10-2008 οχήματος διότι δεν είναι δυνατή η ανασύσταση φακέλου σύμφωνα με το Π.Δ. 114/30-06-2005 (Φ.Ε.Κ. 165 Α΄).
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
39. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.005,50 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
40. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.669,13 €, από της χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
41. Διαγραφή της με αριθμό 121600314526/29-08-2014 παράβασης του Α.Τ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό καταχώρησης 1201/10-02-2015 συνολικού ποσού 600,00 €, λόγω αναδιαμόρφωσης ποσού και επαναβεβαίωση.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
42. Διαγραφή ποσού 925.809,11 € που αφορά παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) έτους 2002.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
43. Διαγραφή ποσού 689.711,25 € που αφορά παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) έτους 2003.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
44. Διαγραφή από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, συνολικού ποσού 20.286,76 €, που αντιστοιχεί σε ογδόντα ένα (81) υπόχρεους.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
45. Έγκριση εκποίησης άχρηστων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας (Ρετσίνα 45 και οικόπεδο Σχιστού), σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

Προηγούμενο άρθρο10 νέα έργα- όπως οι λιμένες Σούδας- Στυλίδας- στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας
Επόμενο άρθροΝέα διανομή προιόντων στη Θήβα