Αρχική Δήμοι 38 θέματα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

38 θέματα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Συνεδριάζει το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων , με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος

1. Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής των κ.κ. Βασιλείου Μπογοσιάν και Μαίρης Παπαθεοδώρου που αφορά στην καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών.
2. Εξέταση αιτήματος του κ. Δημητρίου Βαρτζιώτη και της κ. Νικόλ-Ξανθής Βαρτζιώτη για ανταλλαγή οικοπέδων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κατσικά.
3. Έγκριση της ανανέωσης συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αρλέτος, Αντιδήμαρχος
4. Πρόσληψη Ειδικού Επιστήμονα για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του Έργου: «A POsitive Energy CITY Transformation Framework» με ακρωνύμιο «POCITYF» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020.
5. Πρόσληψη Ειδικού Επιστήμονα για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του Έργου: «Sustainable Policy Response to Urban mobility Transition» με ακρωνύμιο «SPROUT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020.
6. Πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννίτων στην υλοποίηση του Έργου: «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020.
7. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου ΄΄ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ- Διασύνδεση VIII MΠ ΤΑΞ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ΄΄, στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.». Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6065b113ac70e767985ada26 στις 01/04/21 14:40
8. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου ΄΄ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ- Διασύνδεση ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ΄΄, στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.». ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Εισηγήτρια: κ. Νατάσα Τύρου-Ούζα, Αντιδήμαρχος
9. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 1η): «Κατασκευή ασφαλών και σύγχρονων ισόπεδων οδικών κόμβων στη συμβολή: α) της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας με την περιφερειακή οδό και τη σήραγγα αεροδρομίου και β) της περιφερειακής οδού με την οδό Φιλικής Εταιρείας», στην Δ.Ε. Ιωαννιτών, Δήμου Ιωαννιτών και στη Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Εισηγητής: κ. Αριστείδης Παππάς, Αντιδήμαρχος
10. Σύσταση – αγορά οικογενειακού τάφου (αίτηση κ. Σμαραγδής Μπριασούλη).
11. Σύσταση – αγορά οικογενειακού τάφου (αίτηση κ. Αικατερίνης Σακκά).
12. Σύσταση – αγορά οικογενειακού τάφου (αίτηση κ. Μπούζι Ενέιντα). ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αρλέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος
13. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2021. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος
14. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση της επιχείρησης Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής από την εταιρεία «EPIROUS FOOD SUPPLY EE», στο υπ΄ αριθμόν 36 τεμάχιο αναδασμού 1966 αγροκτήματος Πεδινής, στη θέση «Κούρας» του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/2021).
15. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση φυσικού αερίου σε υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων και αέριων καυσίμων (μεικτό) της εταιρείας «FGAS EU AE», που βρίσκεται στο υπ΄ αριθμόν 70 τεμάχιο αναδασμού Ανατολής του έτους 1974, του Δήμου Ιωαννιτών με την παρακείμενη οδό. (Αρ. αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16/2021).
16. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την επέκταση της εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας Γεωργίου Βλάχου, στο υπ΄ αριθμόν 714 τεμάχιο διανομής Νεοκαισάρειας Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6065b113ac70e767985ada26 στις 01/04/21 14:40 έτους 1934, στη θέση «Αμπέλια Σαρακαμπίνα», στην Κοινότητα Νεοκαισάρειας του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/2021).
17. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την επέκταση της εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας θερμοκηπιακού τύπου, ιδιοκτησίας «Πέτρου Λισγάρα», που βρίσκεται σε γεωτεμάχιο που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμόν 1514 τεμαχίου διανομής αγροκτήματος Κατσικάς έτους 1929 Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18/2021).
18. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την επέκταση της εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας συνολικής δυναμικότητας 13.000 πατρογονικών ορνίθων και ανέγερση νέου κτιρίου (χρήση βοηθητικού γραφείου), ιδιοκτησίας «Γεωργίου Μπλέτσα και ΣΙΑ ΕΕ», που βρίσκεται στη θέση «Τσεκούρα» Κοινότητας Κοσμηράς του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19/2021).
19. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για προσθήκη Βρεφονηπιακού Σταθμού «Μυστικό Κλειδί», από την εταιρεία «Β. Αλεξίου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στην 1η πάροδο Καραϊσκάκη, περιοχή Κάτω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. αποφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20/2021).
20. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση βιοτεχνικής μονάδας συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων χαμηλής όχλησης, ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Παππά που βρίσκεται στο υπ΄ αριθμόν 424 τεμάχιο αναδασμού Κατσικάς έτους 1975, θέση Κάτω Αράπη, περιοχή Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. αποφ. Επιτροπής ποιότητας Ζωής 21/2021).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Εισηγήτρια: κ. Καλ. Ζηκίδου, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

21. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εξόδων ταφής.
22. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, για την κάλυψη εξόδων διαμονής προσφύγων. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισηγήτρια: κ. Παν. Τριαντακωνσταντή, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
23. Έγκριση μίσθωσης χώρου 90-100 τ.μ. περίπου, για δημιουργία και τοποθέτηση αρχείου των τμημάτων Ληξιαρχείου, Δημοτικής Κατάστασης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων και Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

24. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών (Αριθ. απόφ. Δ.Σ. ΟΚΠΑΠΑ 43/2021) Εισηγητής: κ. Δημ. Πάνου, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

25. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2021.
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ».
27. Παράταση παραχώρησης κυριότητας του Δημοσίου Κτήματος με Α.Β.Κ. 365 Ιωαννίνων (Πρώην στρατιωτικές φυλακές)
28. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 20219 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων.
29. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0101036 του Χουλιάρα Δημητρίου στο Ο.Τ. 180 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής Πεδινής Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης.
30. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0121181 στο Ο.Τ. Γ1070 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΕΗΜ – Αγ. Τριάδας Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης.
31. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 060516 στο Ο.Τ. 235 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Βελισσάριος» Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης για έκταση 22,49 τ.μ. και λόγω ρυμοτομίας για έκταση 118,24τ.μ.
32. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία των Παναγιώτη και Ηρακλή Μπέτζου με ΚΑΕΚ 201192103026 στο Ο.Τ. 106 στην οδό Αιακιδών του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Ιωαννίνων, λόγω προσκύρωσης.
33. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία των «Gold Suites-Μονοπρόσωπη Α.Ε.», «Bronze Suites – Μονοπρόσωπη Α.Ε.», «Silver Suites – Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «Platinum Suites-Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με ΚΑΕΚ 201192103027 στο Ο.Τ. 106 στην οδό Αιακιδών αρ. 11 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Ιωαννίνων, λόγω προσκύρωσης.
34. Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου του πρώην Γυμνασίου Καστρίτσας στην Περιφέρεια Ηπείρου.
35. Σύσταση Επιτροπής συνεργασίας Δήμου Ιωαννιτών – Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
36. Συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Ιωαννιτών.
37. Αίτημα της Οργανωτικής Επιτροπής του PINDOS HISTORIC RALLY να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών το πρώτο ιστορικό ράλι κλασσικών αυτοκινήτων στην περιοχή μας.
38. Κανονισμός λειτουργίας Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ιωαννιτών. Εισηγήτρια: κ. Γιάννα Μαμακή, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Exit mobile version