Με 24 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 8 του μηνός το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου

1.Έκθεση Εσόδων – Εξόδων-Ισολογισμού Γ’ τρίμηνου οικονομικού έτους 2022 του
Δήμου Αμαρουσίου
2. Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 209/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
που αφορά: “Τροποποίηση σχεδίου μετά από άρση απαλλοτρίωσης μετά από
Δικαστική Απόφαση”
3. Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 210/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
που αφορά: “Παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε
κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Αριστοτέλους αριθμός 9 (μεταξύ
Νικολάου Πλαστήρα και Ηρώδου Αττικού), Ο.Τ. 34, της πολεοδομικής ενότητας 1
(Π.Ε.-1), της περιοχής Κέντρου Αμαρουσίου, (υπόθεση κου Κ*****ΚΟΥ Β******ΡΙΟΥ)”
4. Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 213/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
που αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
Αμαρουσίου.”
5. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και
κατά προτεραιότητα για κάλυψη δαπανών θέρμανσης, έτους 2022, των Α/βάθμιων
και Β/βάθμιων σχολείων (Συμπληρωματική Κατανομή)
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63650b2ceb32ff008d1bd672 στις 04/11/22 14:57
6. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/07/2022 μέχρι 30/09/2022, από τον
Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
Αμαρουσίου
7. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ι’ κατανομής 2022, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
8. Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη μίσθωση
σχολικών μονάδων, χρονικής περιόδου από 01/10/2022 έως 31/10/2022
9. Αποδοχή ή μη αντικατάστασης του αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Αμαρουσίου στο
σχολικό συμβούλιο του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου και ορισμός νέου αιρετού
εκπροσώπου
10.Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών και
Αγγειοπλαστών (ΠΕΚΑ) για τη διοργάνωση της 60ης Πανελλήνιας Έκθεσης
Κεραμικής.
11.Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 70/2022 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την υποβολή αιτήματος για τη δωρεάν παραχώρηση
του δικαιώματος χρήσης της πλατείας Αγίας Λαύρας προς την Επιχείρηση για τη
διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων έτους 2022.
12.Έγκριση ή μη διοργάνωσης Εκδηλώσεων
13.Έγκριση ή μη της κατηγοριοποίησης της αθλητικής εγκατάστασης του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Δήμου Αμαρουσίου «Μ. Μανιός»
14.Λήψη απόφασης για καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος μηνών Σεπτεμβρίου και
Οκτωβρίου έτους 2022 σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρουσίου.
15.Έγκριση ή μη της υψομετρικής μελέτης της οδού Ευμενίδων μεταξύ των Ο.Τ. Γ828 –
Ο.Τ. Γ826 στην ΠΕ Αγίου Θωμά του Δήμου Αμαρουσίου
16.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
17.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
18.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63650b2ceb32ff008d1bd672 στις 04/11/22 14:57
19.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης με αριθ. 44 – 8 στο Δήμο και
την εκ νέου παραχώρησή της
20.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης με αριθ. Τ-18 στο Δήμο και
την εκ νέου παραχώρησή της
21.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία Α-13
κτιστής ατομικής οστεοθήκης
22.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των υπό στοιχεία Π-2 &
Ρ-19 κτιστών ατομικών οστεοθηκών
23.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης ΣΤ-10 στο Δήμο και την εκ
νέου παραχώρησή της
24.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία Η-3
κτιστής ατομικής οστεοθήκης.

Προηγούμενο άρθροΣυνεχίζονται τα δωρεάν rapid tests από το δήμο Θηβαίων
Επόμενο άρθροΑπεβίωσε ο αναμορφωτής του Χολαργού