«Διπλή» συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει σήμερα του Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου .
Η πρώτη θα έχει μοναδικό θέμα την «Έγκριση Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσεως του ∆ήµου έτους 2019» ενώ η δεύτερη τα εξής :
1. Έγκριση καταστροφής κινητών αντικειµένων του ∆ήµου που δεν έχουν καµία αξία (κάδοι απορριµµάτων)
2. Αντικατάσταση ή µη µέλους και εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και Προµηθειών του N.4412/2016
3. Έγκριση ή µη ορισµού ανώτατου ποσού εξόδων κηδείας ∆ηµάρχων και όσων κατείχαν το αξίωµα αυτό, καθώς και των εν ενεργεία ∆ηµοτικών Συµβούλων του ∆ήµου Αµαρουσίου, για το έτος 2021
4. Έγκριση ή µη τροποποίησης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και του Ν.Π.∆.∆. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α. για την πράξη ” Αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον ∆ήµο Αµαρουσίου”
5. Λήψη απόφασης για ανανέωση συµµετοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου σε Πρόγραµµα Ανακύκλωσης Χαρτιού
6. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 72/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή µη τροποποίησης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην οδό Άρεως
7. Έγκριση ή µη τροποποίησης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην οδό Άρεως – πρόταση συµπληρωµατικής οριζόντιας σήµανσης
8. Έγκριση διαδικασίας για την ανεύρεση ακινήτου κατάλληλου για την εγκατάσταση Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) του ∆ήµου Αµαρουσίου, προς κάλυψη των αναγκών του στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων
9. Έγκριση ή µη µίσθωσης οικοπέδου – ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ( ΣΜΑ ) του ∆ήµου Αµαρουσίου προς κάλυψη των αναγκών του στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτω