Γ. Κουράκης, πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης : Να υλοποιούμε παρεμβάσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας με μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις