Το «πράσινο φως» άναψε με νομοθετική ρύθμιση , ο υπουργός Εσωτερικών , Τάκης Θεοδωρικάκος για τη δημιουργία μιας νέας « γενιάς» συμβασιούχων στους δήμους και την πρόσληψη τους με διαδικασίες –εξπρές.
Με πρόσχημα την επεξεργασία στοιχείων για τα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα ακινήτων μέσω της σχετικής ρύθμισης που έληξε πρόσφτα , επιτρέπει την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ…οποιασδήποτε ειδικότητας. Ακόμη δηλαδή και …Θεολόγων ή Νοσηλευτών !!!
Αναφέρει συγκεκριμένα η ρύθμιση που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας:

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) αντικαθίσταται και η παρ. 2 του άρθρου 51 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.8.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται από την 1η.1.2020 και καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143). Για τη διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).»