Το « πράσινο φως» για πρόσληψη επιπλέον σχολικών καθαριστριών από τους δήμους , δίνει διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο του για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Η δαπάνη , τονίζεται, θα επιβαρύνει αποκλειστικά τους ..δήμους.
Το Άρθρο 3 του νομοσχεδίου , αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής :

Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, με τους όρους σύναψης που ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020, χωρίς της έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, σε αριθμό έως είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριμένων θέσεων με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔΦ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 απόφαση έγκρισης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) και οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των δήμων.